Zatwierdzony: 2013.06.17. 11:21:53 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.06.17. 11:21:13 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=14614

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE OFERENTA, dot. przetargu nieograniczonego o nr sprawy MR-AG-3121-007/13 na zad. pn.: Usługa poligraficzna - druk katalogu oraz materiałów promocyjnych do wystawy PRZERWA NA KAWĘ - wystawa rysunku satyrycznego Jacka Kawy

MR – AG – 3121 – 007/13                                                                                Stalowa Wola, dnia 17.06.2013 r.
 
 
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW
Adresat (wszyscy nabywcy specyfikacji)
 
W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zad. pn.:
Usługa poligraficzna - druk katalogu oraz materiałów promocyjnych do wystawy
PRZERWA NA KAWĘ - wystawa rysunku satyrycznego Jacka Kawy
- Zamawiający odpowiada na skierowane pytania:
 
PYTANIE NR 1
W specyfikacji jest napisane, że plakat powinien być zrobiony z papieru offsetowego 170 g. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę papieru z offsetowego na kredowy gdyż jest on bardziej wytrzymały na warunki atmosferyczne, a cena jego jest porównywalna.
 
ODPOWIEDŹ
Nie, Zamawiający nie dopuszcza zmiany papieru plakatu z offsetowego na kredowy.
 
Informujemy, że na stronie internetowej Zamawiającego, na której opublikowane jest ogłoszenie o przetargu oraz SIWZ zostały zamieszczone odpowiedzi na pytania Oferentów. Oferenci zobowiązani są uwzględnić powyższe odpowiedzi podczas sporządzania ofert. Odpowiedzi zostaną dołączone do SIWZ i będą stanowić jej integralną część. Zamawiający nie przedłuża terminu. Termin składania ofert pozostaje bez zmian.