Zatwierdzony: 2013.06.14. 10:23:13 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.06.14. 10:22:34 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=14612

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o nr sprawy MR-AG-3121-006/13

MR – AG – 3121 – 006/13                                                                                Stalowa Wola, dnia 14.06.2013 r.
Adresat (wszyscy nabywcy specyfikacji)
 
MODYFIKACJA
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 
W nawiązaniu do art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, zwanej dalej Pzp) Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ zamówienia publicznego pn.: Dostawa i montaż wyposażenia Sali Edukacyjnej oraz Szkoleniowo-Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli w ramach projektu „Muzeum bez barier - Koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego” - Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013  (dotyczy CZEŚCI II, CZĘŚCI III), Zamawiający modyfikuje SIWZ, w następującym zakresie:
 
W SIWZ jest (CZĘŚĆ III, Załącznik C, pozycja g)
(stan przed modyfikacją):
 
g)
odtwarzacz DVD/CD/MP3 z portem USB
 • standardy odtwarzania obrazu: DVD Video, DVD+R/RW, DVD–R/RW, XviD, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-3, MPEG-4, VCD, SVCD, CD-WMA, DivX, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0,
 • standardy odtwarzania dźwięku: CD Audio, CD-R/RW, MP3, AAC, Dolby Digital, DTS
 • standardy odtwarzania zdjęć: HD-JPEG , JPEG,
 • cyfrowe wyjście HDMI
 • złącze USB      
 • wyjście kompozytowe
 • odtwarzacz wyposażony w pilot           
1 szt.
 
 
W SIWZ ma być (CZĘŚĆ III, Załącznik C, pozycja g)
(stan po modyfikacji):
 
g)
odtwarzacz DVD/CD/MP3 z portem USB
 • Odtwarzanie z wielu źródeł, takich jak CD-R/RW, DVD+RW/+R/+R DL, DVD-RW/-R/-R DL, JPEG, MP3, MPEG-4WMA, AAC, Linear PCM i DivX/Xvid
 • standardy odtwarzania dźwięku: CD Audio, CD-R/RW, MP3, AAC, Dolby Digital
 • urządzenie odtwarzające zdjęcia i filmy w rozdzielczości HD
 • cyfrowe wyjście HDMI
 • złącze USB      
 • odtwarzacz wyposażony w pilot           
1 szt.
 
Informujemy, że na stronie internetowej Zamawiającego, na której opublikowane jest ogłoszenie o przetargu oraz SIWZ zostały zamieszczone odpowiedzi na pytania Oferentów. Oferenci zobowiązani są uwzględnić powyższe odpowiedzi podczas sporządzania ofert. Odpowiedzi zostaną dołączone do SIWZ i będą stanowić jej integralną część.
Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert: 17.06.2013 r. godz. 12:00.
Modyfikacja zostanie dołączona do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będzie stanowić jej integralną część. Modyfikacja zostanie doręczona niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.
 
Załącznik
MODYFIKACJA SIWZ z dnia 14.06.2013 (treść pełna)
Otrzymują:
1 x tablica ogłoszeń
1 x www.muzeum.stalowawola.pl/bip