Zatwierdzony: 2013.06.14. 10:23:10 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.06.14. 10:14:33 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=14611

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW, dotyczy SIWZ przetargu nieogranicoznego o nr sprawy MR-AG-3121-006/13, na zadanie pn.: Dostawa i montaż wyposażenia Sali Edukacyjnej oraz Szkoleniowo-Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli w ramach projektu

MR – AG – 3121 – 006/13                                                                  Stalowa Wola, dnia 14.06.2013 r.
 
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW
Adresat (wszyscy nabywcy specyfikacji)
 
 
W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ZAŁĄCZNIKA C (dotyczy CZEŚCI III zamówienia) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Dostawa i montaż wyposażenia Sali Edukacyjnej oraz Szkoleniowo-Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli w ramach projektu „Muzeum bez barier - Koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego” - Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013, Zamawiający odpowiada na skierowane pytania.
 
PYTANIA DOTYCZĄ CZĘŚĆ III zamówienia pn.:
Dostawa, instalacja i konfiguracja zestawu nagłośnienia Sali Szkoleniowo-Wystawienniczej.
 
 
PYTANIE NR 1
Szanowni Państwo, na podstawie Art. 38 ust. 1 pkt. 3 Ustawy PZP zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w powyższym postępowaniu przetargowym. 
W opisie przedmiotu zamówienia – część 3 pozycja g) odtwarzacz DVD/CD/MP3 – Zamawiający podał bardzo szczegółowo wymagane standardy dekodowania plików takie jak:
DivX 3.11, 4.x, 5.x, 6.0, Xvid, MPEG-3, DTS (Digital Theater Systems), HD-JPEG.
a)   Obecnie producenci bardzo często specyfikując swoje produkty podają jedynie wsparcie dla dekodowania DivX bez wyszczególniania obsługiwanych wersji tego kodera.
b)   Obecnie producenci bardzo często specyfikując swoje produkty podają jedynie wsparcie dla JPEG, bez wyszczególniania standardu HD-JPEG.
c)    Ponadto żaden z producentów nie oferuje obecnie wsparcia dla kodera MPEG-3, bowiem standard ten został zaniechany podczas prac rozwojowych nad nim.
Czy dopuszczą Państwo urządzenie, którego producent nie specyfikuje wersji wsparcia DivX, nie specyfikuje wsparcia HD-JPEG oraz nie posiada wsparcia dla zaniechanego standardu MPEG-3 ?
Producenta tego odtwarzacza specyfikuje jedynie wsparcie dla DivX, oraz JPEG. Z informacji uzyskanych na infolinii producenta urządzenie wspiera standardy DivX 4, 5, 6.
 
ODPOWIEDŹ
Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenie, którego producent nie specyfikuje wersji wsparcia DivX, jednak Zamawiający wymaga, by urządzenie odtwarzało filmy w standardzie  DivX/Xvid oraz zdjęcia i filmy w rozdzielczości HD.
 
Informujemy, że na stronie internetowej Zamawiającego, na której opublikowane jest ogłoszenie o przetargu oraz SIWZ zostały zamieszczone odpowiedzi na pytania Oferentów. Oferenci zobowiązani są uwzględnić powyższe odpowiedzi podczas sporządzania ofert. Odpowiedzi zostaną dołączone do SIWZ i będą stanowić jej integralną część.
 
Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert: 17.06.2013 r. godz. 12:00.
 
Modyfikacja zostanie dołączona do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będzie stanowić jej integralną część. Modyfikacja zostanie doręczona niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.
 
 
ZAŁĄCZNIK
 
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW MR – AG – 3121 – 006/13
 
 
Otrzymują:
 
1 x tablica ogłoszeń
1 x www.muzeum.stalowawola.pl/bip