Zatwierdzony: 2013.06.13. 11:28:33 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.06.13. 11:27:59 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=14609

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA, dotyczy przetargu nieograniczonego o nr sprawy MR-AG-3121-006-2013

Numer ogłoszenia: 109981 - 2013; data zamieszczenia: 12.06.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 99591 - 2013 data 04.06.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola, woj. podkarpackie, tel. 015 8448556, fax. 015 8448557.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: