Zatwierdzony: 2013.06.12. 16:08:57 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.06.12. 16:08:27 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=14606

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW, dotyczy przetargu nieograniczonego o nr sprawy MR-AG-3121-006/13, Dostawa i montaż wyposażenia Sali Edukacyjnej oraz Szkoleniowo-Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli w ramach projektu MUZEUM BEZ BARIER

MR – AG – 3121 – 006/13                                                                                Stalowa Wola, dnia 12.06.2013 r.
 
 
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW
Adresat (wszyscy nabywcy specyfikacji)
 
W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści ZAŁĄCZNIKA C (dotyczy CZEŚCI III) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Dostawa i montaż wyposażenia Sali Edukacyjnej oraz Szkoleniowo-Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli w ramach projektu „Muzeum bez barier - Koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego” - Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 
 
 
PYTANIA DOTYCZĄ CZĘŚĆ III zamówienia pn.:
Dostawa, instalacja i konfiguracja zestawu nagłośnienia Sali Szkoleniowo-Wystawienniczej.
 
 
PYTANIE NR 1 a)
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę parametrów głośnika (część III pkt a) w zakresie pokrycia nominalnego: zmiana dotyczy dopuszczenia pokrycia 125o ?
 
PYTANIE NR 1 b)
Na podstawie Art. 38 ust. 1 pkt. 3 Ustawy PZP zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w powyższym postępowaniu przetargowym. W opisie przedmiotu zamówienia – część 3 pozycja a) głośnik naścienny – Zamawiający podał wymagany parametr głośnika tj. pokrycie 140 bez dopuszczalnej tolerancji.  Czy dopuszczą Państwo urządzenie posiadające nieco węższy zakres pokrycia wynoszący 125 (w poziomie i pionie) przy zachowaniu wszystkich pozostałych wymaganych parametrów?
 
ODPOWIEDŹ
Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenie posiadające nieco węższy zakres pokrycia wynoszący 125 (w poziomie i pionie) przy zachowaniu wszystkich pozostałych wymaganych parametrów. Tym samym Zamawiający wprowadza tolerancję (+/- 20 %) dla niniejszego parametru.
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w dniu 12.06.2013 r. wprowadza modyfikację zapisu przedmiotu zamówienia (pozycja a - GŁOŚNIK NAŚCIENNY, 4 szt.), dotycząca parametrów dopuszczalnego pokrycia głośnika, która uwzględni urządzenia o węższym zakresie pokrycia np.: 125 (w poziomie i pionie).
 
W SIWZ jest (stan przed modyfikacją):
 
głośnik naścienny (wg schematu instalacji)
W SIWZ ma być (stan po modyfikacji):
 
głośnik naścienny (wg schematu instalacji)
PYTANIE NR 2
Czy Zamawiający dopuszcza otrzymanie kart katalogowych w języku angielskim?
 
ODPOWIEDŹ
 
Tak, Zamawiający dopuszcza otrzymanie kart katalogowych oferowanych urządzeń w języku angielskim. 
 
 
Informujemy, że na stronie internetowej Zamawiającego, na której opublikowane jest ogłoszenie o przetargu oraz SIWZ zostały zamieszczone odpowiedzi na pytania Oferentów. Oferenci zobowiązani są uwzględnić powyższe odpowiedzi podczas sporządzania ofert. Odpowiedzi zostaną dołączone do SIWZ i będą stanowić jej integralną część.
 
Zamawiający przedłuża terminu składania ofert o dwa dni.
Nowym terminem składania ofert jest: 17.06.2013 r. godz. 12:00.
Modyfikacja zostanie dołączona do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będzie stanowić jej integralną część.
 
 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA nr sprawy MR – AG – 3121 – 006/13 (załącznik)