Zatwierdzony: 2013.06.12. 13:15:49 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.06.12. 13:12:30 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14604

ZAPYTANIE OFERTOWE nr MR-AG-ZO-026-2013 na zadanie pn.: Wykonanie projektu szaty graficznej, skład, obróbka materiałów fotograficznych oraz przygotowanie do druku albumu pt.: Wzornictwo Stalowej Woli. Architektura i wnętrza

MR – AG – ZO–026 /13                                                                                    Stalowa Wola, dnia 12.06.2013
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli składa zapytanie ofertowe na:
Wykonanie projektu szaty graficznej, skład, obróbka materiałów fotograficznych oraz przygotowanie do druku albumu pt.: Wzornictwo Stalowej Woli. Architektura i wnętrza
 
Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Aneta Garanty, redakcja publikacji  
Marcin Młynarski, tel. 15 844 85 56, faks 15 844 85 57, w godz. 8.00 – 15.00.
 
1.      Przedmiot zamówienia
Działając w oparciu o art. 71 ustawy Kodeks cywilny (Dz. Ust. z 1964 r. Nr 19, poz. 122 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem o cenę usługi, w ramach której należy wykonać projekt, skład, wprowadzenie korekty oraz przygotowanie do druku:
 
1.1.  Projekt, skład i przygotowanie do druku
·       format albumu: ok. 30 cm (wysokość) X 24 cm (szerokość)
·       papier: kreda matowa wg założeń projektanta
·       przewidywana objętość: ok. 300 stron bez okładki, wg założeń projektanta
·       katalog szyty,
·       okładka wg założeń projektanta
·       wykonanie korekty wg ustaleń z pracownikiem Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 
1.2.  Zamawiający dostarczy Oferentowi następujące materiały:
a)    teksty w języku polskim i angielskim (łącznie około 180 stron),
b)    materiał fotograficzny do obróbki graficznej (około 540 fotografii, dokumentacji projektowej, zdjęć współczesnych, skanów),
c)    materiał graficzny (np. logotypy).
 
1.3.  Wykonawca powinien zapewnić możliwość konsultacji z pracownikiem Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, w kwestiach merytorycznych dotyczących projektu szaty graficznej oraz składu.
1.4.  Wykonawca zobowiązany jest do załączenia plików drukarskich PDF w formie elektronicznej na CD ROM lub DVD oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt.
1.5.  Wraz z zapłatą całego wynagrodzenia Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do projektu będącego Przedmiotem Umowy polegające na prawie do wykorzystania tego projektu. Autorskie prawa osobiste pozostają przy Wykonawcy.
 
2.     Termin realizacji
Wymagany termin realizacji zamówienia: do 5 sierpnia 2013 r.
 
3.     Opis sposobu przygotowywania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.
3.1.   Oferta powinna zawierać:
a)     wypełniony i podpisany formularz ofertowy; Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty 
fax-em lub drogą elektroniczną (e-mailem) pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia go na piśmie.
b)     przykładową koncepcję graficzną albumu Wzornictwo Stalowej Woli. Architektura i wnętrza.
(propozycja szaty graficznej – na bazie materiału fot. przesłanego przez Zamawiającego razem z zapytaniem ofertowym).
 
3.2.   Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 14, I piętro lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: mmlynarski@muzeum.stalowawola.pl lub agaranty@muzeum.stalowawola.pl
3.3.  Termin składania ofert: 21.06.2013 r. godz. 12.00.
3.4.  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 
4. Opis kryteriów wyboru oferty z podaniem ich znaczenia i sposobu oceny ofert
4.1    Na formularzu oferty należy podać cenę netto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.
4.2    Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem prac określonych w specyfikacji zamówienia.
4.3    Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
 
Lp.
Kryterium
%
1
Cena za realizację całego przedmiotu zamówienia:
60
2
Przykładowa koncepcja graficzna przedłożona przez Oferenta:
 40
 
Lp. 1. kryterium CENA – 60%. Oferent, który przedstawi najniższą ofertę w zbiorze ofert nie odrzuconych otrzyma 50 pkt., reszta Oferentów zgodnie z wzorem: An= Cmin /Cr x 60
Gdzie:
An – wartość punktowa oferty rozpatrywanej w kryterium ceny
Cmin – najniższa cena netto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w zbiorze ofert nie odrzuconych
Cr – cena netto oferty rozpatrywanej
 
Lp. 2. kryterium PRZYKŁADOWA KONCEPCJA GRAFICZNA ALBUMU PRZEDŁOŻONA PRZEZ OFERENTA – 40%,
 
Zamawiający oceni załączoną do oferty minimum jedną propozycję koncepcji szaty graficznej albumu przygotowaną przez Oferenta na podstawie załączonych do zapytania ofertowego tekstów i fotografii. Oferent powinien przygotować własną koncepcję publikacji na minimum 4 stronach, zapisanych w formacie PDF lub JPG.
 
Każdy z członków komisji oceniającej będzie mógł według własnej oceny przyznać od 1 do 10 pkt. każdej z ofert. Zamawiający powoła na potrzeby rozstrzygnięcia niniejszego zapytania ofertowego 4 członków komisji, która będzie oceniać dołączoną do oferty koncepcję.   
Liczba punktów dla każdej oferty obliczona będzie w ten sposób, że każdy członek komisji przyzna pisemnie na specjalnie przygotowanej KARCIE OCENY od 1 do 10 punktów, a następnie liczba tych punktów zostanie do siebie dodana i podzielona przez liczbę członków komisji oceniającej dokonujących oceny (średnia ocen).
 
4.4    Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
4.5    Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów, tzn. która uzyska najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium nr II (koncepcja szaty graficznej albumu).
4.6    Zaakceptowana przez Zamawiającego koncepcja szaty graficznej będzie dla Wykonawcy obowiązująca.
4.7    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych w terminie określonym przez Zamawiającego.
 
5. Załączniki
  1. ZAPYTANIE OFERTOWE nr MR-AG-ZO-026/2013 (pełna treść: Formularz ofertowy, Wzór umowy)
  2. Przykładowe materiały fotograficzne oraz plik tekstowy.