Zatwierdzony: 2013.06.12. 11:23:36 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.06.12. 11:23:00 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14603

ZAPYTANIE OFERTOWE o nr sprawy MR-AG-ZO-027-2013, na zadanie pn.: Usługa konserwacji muzealiów z Działu Etnograficznego Muzeum Regionalnego

MR - AG - ZO - 027/13                                                                                     Stalowa Wola, dnia 12.06.2013
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli składa zapytanie ofertowe na zadanie pn.:
 
 
Usługa konserwacji muzealiów z Działu Etnograficznego Muzeum Regionalnego
w Stalowej Woli wraz z dokumentacją konserwatorską
 
 
 
 
 
 
1.  Nazwa oraz adres zamawiającego
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola
Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Elżbieta Skromak, tel. 15 844 85 56 w.15, w godz. 7.00 – 15.00
e-mail: eskromak@muzeum.stalowawola.pl,
 
2.  Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na usługi poniżej równowartości 14.000 Euro, zgodnie z zarządzeniem nr 15/2012 Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie zasad dokonywania zakupów towarów i usług. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zwraca się z zaproszeniem do składania ofert na wykonanie konserwacji muzealiów z działu etnograficznego Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli wraz z dokumentacją konserwatorską zgodnie z poniższą specyfikacją:
 
3.  Opis przedmiotu zamówienia
 
Przedmiot zamówienia obejmuje odczyszczenie, dezynfekcję, dezynsekcję, uzupełnienie ubytków, zabezpieczenie w zależności od specyfiki materiałowej obiektu, częściową rekonstrukcję brakujących  elementów (stan zachowania obiektów na dokumentacji fotograficznej w załączeniu). W ramach zamówienia należy wykonać dokumentację konserwatorską wszystkich obiektów poddanych konserwacji wraz z dokumentacją fotograficzną realizowaną w trakcie procesu konserwacji. Materiał powykonawczy należy zarchiwizować na płycie CD/DVD i przekazać Zamawiającemu. Zamówienie składa się z 2 części.
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie (wszystkie) części zamówienia.
 
Wykaz obiektów przeznaczonych do konserwacji w ramach CZĘŚCI I zamówienia:
1.    MRS/E/777 Butelka z etykietą, 19,5x5,5cm, szkło, papier
2.    MRS/E/783 Butelka z etykietą, 13,5x3,5cm, szkło, papier
3.    MRS/E/784 Butelka z etykietą, 15,5x5,5cm, szkło, papier
4.    MRS/E/782 Butelka z etykietą 10,5x4cm, szkło, papier
5.    MRS/E/780 Butelka z etykietą, 13,5x5,5cm, szkło, papier
6.    MRS/E/759 Czapka kaszkiet, wełna, 25x23 cm
7.    MRS/E/765 Kołowrotek, drewno, 84x44,5x134cm (dodatkowo wytoczenie jednej nogi)
8.    MRS/E/781 Buteleczka z etykietą, 5,5x3cn, szkło, papier
9.    MRS/E/764 Stępa, drewno, 88x35x43,5cm
10.  MRS/E/ 725 Tara do prania, drewno, metal,61x39x12cm
11.  MRS/EP 560 Tara drewniana, drewno 55x36cm
12.  MRS/EP/398 Polewanica, drewno, 79x44cm
13.  MRS/EP/106 Krajka, haftowana wełniana, na lnianym sztywniku i naturalnej skórze 85x8cm – (częściowa rekonstrukcja)
14.  MRS/E/254 Koszula, płótno lniane, 57x64cm
15.  MRS/E/255 Koszula, płótno lniane, 68x77cm
16.  MRS/EP 380 Sarkosz z dwiema cewiami, drewno, 163x72,5 cm częściowa rekonstrukcja (także brakujących cewi)
17.  MRS/E/133 Szczotka do czesania lnu, drewno, metal, 62,5x14cm
18.  MRS/EP/858 Szczotka do czesania lnu, drewno, metal, 74x145 cm
19.  MRS/E/66 Wrzeciono, drewno,35x2,5 cm
20.  MRS/EP/426 Wrzeciono, drewno, 35,5 cm
21.  MRS/EP/404 Wrzeciono, drewno, 30 cm
22.  MRS/EP/752 Krężel, drewno, 50,5x7,5 cm
23.  MRS/EP/524 Krężel, drewno, 40,5x7,5 cm
24.  MRS/EP/434/1 Krężel, drewno, 45x7,5 cm
25.  MRS/EP/139 Kołowrotek, drewno, 102x39x38 cm (częściowa rekonstrukcja brakujących elementów)
26.  MRS/E/ 135 Maglownica, drewno, 87x12,5x4 cm
27.  MRS/E 492 Wałek, drewno, 57x6cm
28.  MRS/E 82 Wałek, drewno, 50,6,5cm
29.  MRS/E 83 Wałek, drewno, 50x5,5cm
30.  MRS/EP 139 Międlica, drewno, 133,5 cm
 
Wykaz obiektów przeznaczonych do konserwacji w ramach CZĘŚCI II zamówienia:
1.    MRS/EP/166 Warsztat tkacki, drewno, 145x162 cm, (znaczna rekonstrukcja brakujących części i złożenie warsztatu)
 
Oferta składana przez wykonawcę musi obejmować całość zamówienia, tzn. wszystkie rodzaje prac wymienione w zakresie podstawowym dla części I lub części II zamówienia oraz stawki czynników cenotwórczych do prac nieobjętych zakresem podstawowym. Zamawiający nie dopuszcza możliwość wykonywania zamówienia przez podwykonawców.
 
4.  Termin wykonania zamówienia
Nie dłużej niż 45 dni od daty podpisania umowy, max do 30.09.2013 r. 
 
5.  Opis sposobu przygotowywania ofert oraz miejsce i termin składania ofert
a)    Oferta winna być przygotowana w języku polskim napisana na maszynie lub komputerze (formularz może być wypełniony ręcznie).
b)    Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji zamówienia.
c)    Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola, pokój nr 14.
d)    Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty fax-em lub drogą elektroniczną (e-mailem) pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia go na piśmie.
e)    Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 14, I piętro, lub fax-em na nr 15 844 85 57 lub e-mail: eskromak@muzeum.stalowawola.pl            mmlynarski@muzeum.stalowawola.pl
 
6.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
     Miejsce składania ofert: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1
     Termin składania ofert: do 21 czerwca 2013 r.
 
7.  Opis sposobu obliczania ceny
a)    Na formularzu oferty należy podać cenę netto oraz cenę brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.
b)    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
c)    Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej specyfikacji, obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.
d)    Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 
8.  Załączniki
1. ZAPYTANIE OFERTOWE (pełna treść z formularzem ofertowym, wzorem umowy)
 
2. Fotografie eksponatów:
 
ZBIÓR 1
 
ZBIÓR 2