Zatwierdzony: 2013.06.11. 11:27:30 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.06.11. 11:26:42 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14596

ZAPYTANIE OFERTOWE nr sprawy MR-AG-ZO-025-2013 na zad. pn.: Usługa konserwacji muzealiów Działu Historii

MR - AG - ZO - 025/13                                                                                     Stalowa Wola, dnia 11.06.2013
 
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli składa zapytanie ofertowe na zadanie pn.:
 
Usługa konserwacji muzealiów z Działu Historii Muzeum Regionalnego
w Stalowej Woli wraz z dokumentacją konserwatorską
 
 
1.  Nazwa oraz adres zamawiającego
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola
Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Aneta Garanty, tel. 15 844 85 56 w.11, w godz. 8.00 – 16.00
e-mail: agaranty@muzeum.stalowawola.pl,
 
2.  Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na usługi poniżej równowartości 14.000 Euro, zgodnie z zarządzeniem nr 15/2012 Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie zasad dokonywania zakupów towarów i usług. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zwraca się z zaproszeniem do składania ofert na wykonanie konserwacji muzealiów - mebli Działu Historii Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli wraz z dokumentacją konserwatorską zgodnie z poniższą specyfikacją.
 
3.   Opis przedmiotu zamówienia
 
Przedmiot zamówienia obejmuje odczyszczenie, dezynfekcję, dezynsekcję, uzupełnienie ubytków, zabezpieczenie w zależności od specyfiki materiałowej obiektu, częściową rekonstrukcję brakujących  elementów (stan zachowania obiektów na dokumentacji fotograficznej w załączeniu). W ramach zamówienia należy wykonać dokumentację konserwatorską wszystkich obiektów poddanych konserwacji wraz z dokumentacją fotograficzną realizowaną w trakcie procesu konserwacji. Materiał powykonawczy należy zarchiwizować na płycie CD/DVD i przekazać Zamawiającemu. Wykaz obiektów:
 
OPIS EKSPONATU. WYMAGANIA DOTYCZACE KONSERWACJI
Ilość
Biurko, 2 krzesła, stół, szafa żaluzjowa z depozytu HSW – pełna konserwacja.
Wyczyszczenie powierzchni drewnianych i elementów metalowych, ponowne nałożenie lakieru.
Zabezpieczenie preparatami na grzyby i pasożyty.
5 szt.
2 szafki nocne z kompletu mebli  do sypialni. MRS/H/1844
Nałożenie nowego forniru zgodnie ze stanem pierwotnym, wyczyszczenie uchwytów.
2 szt.
Radioodbiornik Elektrit – nr inw. MRS/H/741. Wymiary: 39x63 cm. Wypełnienie ubytków w drewnianej skrzyni,  wyczyszczenie elementów z bakelitu, skali i tkaniny na głośnikach.
1 szt.
Tableau pracowników ZP  – nr inw. MRS/H/808. Uzupełnie ubytków w partii dolnej ramy gipsowo-drewnianej. Ponowne nałożenie farby w miejscu wypełnienia.
1 szt.
Segment składający się z 3 elementów poziomych, ułożonych kolejno na sobie, oraz 1 stojącego regału. Dwa dolne elementy segmentu zawierają zamykane szafki oraz półki. Przy elemencie ułożonym najwyżej brak rozsuwanych szyb. W regale prócz półek zamontowano drewniany wieszak. Wymiary: elementy poziome 241 x 187 x 45 cm. Regał: 61 x 187 x 45 cm. Wymagana renowacja forniru. Zalecana wizja lokalna.
1 szt.
Krzesło: wykonane z drewna bukowego, fornirowane orzechem. Zaoblona konstrukcja ramy siedziska oraz wklęsłe  fornirowane oparcie. Na siedzisku naklejka papierowa z nazwą Thonet. Wymagana renowacja forniru.
1 szt.
 
Oferta składana przez wykonawcę musi obejmować całość zamówienia, tzn. wszystkie rodzaje prac wymienione w zakresie podstawowym oraz stawki czynników cenotwórczych do prac nieobjętych zakresem podstawowym. Zamawiający nie dopuszcza możliwość wykonywania zamówienia przez podwykonawców.
 
4.  Termin wykonania zamówienia
Nie dłużej niż 45 dni od daty podpisania umowy, max. do 20.08.2013 r. 
 
5.  Opis sposobu przygotowywania ofert oraz miejsce i termin składania ofert
a)    Oferta winna być przygotowana w języku polskim napisana na maszynie lub komputerze (formularz może być wypełniony ręcznie).
b)    Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji zamówienia.
c)    Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola, pokój nr 14.
d)    Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty fax-em lub drogą elektroniczną (e-mailem) pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia go na piśmie.
e)    Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 14, I piętro, lub fax-em na nr 15 844 85 57 lub e-mail:
agaranty@muzeum.stalowawola.pl
mmlynarski@muzeum.stalowawola.pl
 
6.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
     Miejsce składania ofert: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1
     Termin składania ofert: do 20 czerwca 2013 r.
 
7.  Opis sposobu obliczania ceny
a)    Na formularzu oferty należy podać cenę netto oraz cenę brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.
b)    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
c)    Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej specyfikacji, obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.
d)    Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 
8.  Załączniki
1. ZAPYTANIE OFERTOWE
(z załącznikami: formularz ofertowy, wzór umowy)
 
 
2. Fotografie eksponatów (przedmiotu zamówienia)