Zatwierdzony: 2013.06.11. 15:10:54 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.06.11. 15:02:31 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/660/dokumenty/?artykul_id=14595

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Specjalista ds. inwestycyjnych


 

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO:  Specjalista ds. inwestycyjnych

Muzeum Regionalne w Stalowej poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko Specjalista ds. inwestycyjnych

 
Oczekiwania wobec kandydata:
 
-      wykształcenie wyższe techniczne ( mile widziane uprawnienia budowlane)
-       prawo jazdy kat. B
-       doświadczenie w pracy min. 3 lata
-       znajomość programu do kosztorysowania WINBUD kosztorys Prof
-       dyspozycyjność (praca w różnych godzinach także w niedziele i święta)
-       komunikatywność
-       operatywność (uzdolnienia techniczne)
 
Dodatkowe oczekiwania:
umiejętność zarządzania informacją, analitycznego myślenia, pracy zespołowej, komunikatywność, rzetelność, terminowość, samodzielność, odporność na stres.
Zakres zadań na stanowisku.
Do zakresu zadań wykonywanych na określonym stanowisku należą w szczególności sprawy:
·         prowadzenie całokształtu spraw związanych z administrowaniem obiektów Muzeum oraz przyległych obiektów
·         prowadzenie całokształtu spraw związanych z inwestycjami  i remontami obiektów Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
·         prowadzenie całokształtu spraw związanych z administrowaniem

Wymagane dokumenty:
• życiorys (CV ze zdjęciem),
• list motywacyjny,
• kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
• kserokopie dokumentów poświadczające inne kwalifikacje zawodowe lub umiejętności,
•  inne, które kandydat uważa za ważne dla jego przyszłej pracy np. orzeczenie o niepełnosprawności,
 Miejsce i termin składania dokumentów:
Dokumenty w zamkniętej kopercie z adnotacją „Nabór na stanowisko  Specjalista ds. inwestycyjnych ” należy składać w dziale Kadr Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w godz. 7.30-15.00 lub przesłać na adres: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli,
ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola , do dnia 20 czerwca 2013 r. do godz.15.00.
Uwaga:
Oferty kandydatów bez kompletu wymienionych wyżej dokumentów oraz dostarczone lub przesłane po terminie ustalonym w ogłoszeniu (liczy się data wpływu do MR) nie będą brane pod uwagę.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:
” Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”.
Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie o niekaralności i zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych – zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy.
 Złożonych dokumentów Muzeum Regionalne w Stalowej Woli nie zwraca.  Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone