Zatwierdzony: 2013.06.07. 19:20:11 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.06.07. 19:19:39 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=14587

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO nr MR-AG-3121-005-2013, na zad. pn.: Wydruk i montaż kompletu materiałów graficznych wielkoformatowych na potrzeby wystaw plenerowych pt.: Przerwa na Kawę. Rysunki satyryczne Jacka Kawy z lat 1993-2013 oraz S

MR – AG – 3121 – 005/13                                                                                 Stalowa Wola, dnia 7.06.2013 r.
 
 
 
Ogłoszenie o wyborze oferty
WSZYSCY NABYWCY SPECYFIKACJI
(uczestnicy postępowania)
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 21.05.2013 r. na portalu UZP pod nr 83855 - 2013, dotyczącym zadania pn.: Wydruk i montaż kompletu materiałów graficznych wielkoformatowych na potrzeby wystaw plenerowych pt.: Przerwa na Kawę. Rysunki satyryczne Jacka Kawy z lat 1993-2013 oraz Solidarność - Strajk w Stalowej Woli 1988 r., wybrana została w dniu 7.05.2013 r. oferta złożona przez Firmę P.P.H.U. Janusz Ciosek, WIELKAREKLAMA, ul. Wojska Polskiego 45, 98-300 Wieluń.
 
Oferta cenowa ww. firmy wynosi 12.800,00 (netto), 15.744,00 (brutto) i jest najkorzystniejszą cenowo ofertą w niniejszym postępowaniu. Firma P.P.H.U. Wielkareklama dołączyła 2 próbki wydruków próbnych za które otrzymała 15,00 pkt w kryterium nr 3 oceny ofert. Oferta wyżej wymienionej Firmy spełnia wymogi SIWZ, w związku z powyższym uznana została za najkorzystniejszą.
 
W nawiązaniu do Art. 84. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 769, 951, 1101, 1271 i 1529) Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zwróciło ofertę Firmy Media Light - Druk wielkoformatowy, ul. Bursaki 6, 20-150 Lublin, która została dostarczona do Zamawiającego po terminie otwarcia ofert, który w przedmiotowym postępowaniu upłynął dnia 3.06.2013 r. o godz. 10.00. Oferta ww. Firmy została dostarczona dnia 3.06.2013 r. o godz. 10:45, podczas sesji otwarcia ofert.
 
Zbiorcze zestawienie ofert
Nr
oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres oferenta
Cena za realizację
całego przedmiotu zamówienia
Cena jednostkowa za usługę
wydruku oraz naklejenia 1 m2
planszy ekspozycyjnej
1.
P.P.H.U. Janusz Ciosek, WIELKAREKLAMA,
ul. Wojska Polskiego 45, 98-300 Wieluń
12.800,00 (netto)
15.744,00 (brutto)
15,00 (netto)
18,45 (brutto)
2.
Extend Vision Sp. z o. o.
ul. Jasna 32a, 31-227 Kraków
43.999,00 (netto)
54.118,77 (brutto)
106,13 (netto)
130,53 (brutto)
3.
Agencja Reklamowa RED ART Józef Machała
ul. Orkana 5, 36-020 Tyczyn
27.208,00 (netto)
33.465,84 (brutto)
50,00 (netto)
61,50 (brutto)
4.
mFACTORY Agencja Reklamowa
Marcin Mitrut, Sobianowice 57b, 20-258 Lublin
28.440,00 (netto)
34.981,20 (brutto)
55,00 (netto)
67,65 (brutto)
5.
AUTOGRAF24 Edyta Żyżyk
ul. Jurowiecka 52, 15-101 Białystok
17.948,00 (netto)
22.076,04 (brutto)
18,90 (netto)
23,25 (brutto)
6.
Firma Reklamowa PLACARD s. c.,
ul. Warszawska 40, 35-205 Rzeszów
15.110,00 (netto)
18.585,30 (brutto)
30,00 (netto)
36,90 (brutto)
7.
MULTIKOLOR
Al. Jana Pawła II 43, 37-450 Stalowa Wola
14.400,00 (netto)
17.712,00 (brutto)
30,99 (netto)
38,11 (brutto)
8.
SZWEDSERWIS Szwed Konrad
Podleszany 297, 39-300 Mielec
39.754,00 (netto)
48.897,42 (brutto)
51,00 (netto)
62,73 (brutto)
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
 
Nr
oferty
Liczba pkt w kryterium I
Cena za realizację całego przedmiotu zamówienia
- 70%
Liczba pkt w kryterium II
Cena jednostkowa za usługę wydruku oraz naklejenia 1 m2 planszy ekspozycyjnej - 10%
Liczba pkt w kryterium II
Jakość 2 szt. próbek
- 20%
Razem
1.
15.744,00 (brutto) / 15.744,00 (brutto)
= 1,00 x 70 = 70,00
18,45 (brutto) / 18,45 (brutto)
= 1,00 x 10 = 10,00
15,00
95,00
2.
15.744,00 (brutto) / 54.118,77 (brutto)
= 0,290 x 70 = 20,30
18,45 (brutto) / 130,53 (brutto)
= 0,141 x 10 = 1,41
15,00
36,71
3.
15.744,00 (brutto) / 33.465,84 (brutto)
= 0,470 x 70 = 32,90
18,45 (brutto) / 61,50 (brutto)
= 0,300 x 10 = 3,00
15,00
50,90
4.
15.744,00 (brutto) / 34.981,20  (brutto)
= 0,450 x 70 = 31,50
18,45 (brutto) / 67,65 (brutto)
= 0,273 x 10 = 2,73
15,00
49,23
5.
15.744,00 (brutto) / 22.076,04 (brutto)
= 0,713 x 70 = 49,91
18,45 (brutto) / 23,25 (brutto)
= 0,793 x 10 = 7,93
15,00
72,84
6.
15.744,00 (brutto) / 18.585,30 (brutto)
= 0,847 x 70 = 59,29
18,45 (brutto) / 36,90 (brutto)
= 0,50 x 10 = 5,00
15,00
79,29
7.
15.744,00 (brutto) / 17.712,00 (brutto)
= 0,888 x 70 = 62,16
18,45 (brutto) / 38,11 (brutto)
= 0,484 x 10 = 4,84
20,00
87,00
8.
15.744,00 (brutto) / 48.897,42 (brutto)
= 0,321 x 70 = 22,47
18,45 (brutto) / 62,73 (brutto)
= 0,294 x 10 = 2,94
15,00
40,41
 
Zamawiający informuje, iż zawarcie umowy z Wykonawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, nie wcześniej niż w dniu 14.06.2013 r., w okresie związania ofertą, w siedzibie Zamawiającego. Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.muzeum.stalowawola.bip.pl/ oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania.
 
Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem i za złożenie oferty w w/w przetargu.
 
Opublikowano na:
1 x www.muzeum.stalowawola.bip.pl/
1 x tablica ogłoszeń