Zatwierdzony: 2013.06.05. 13:44:50 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.06.05. 13:43:10 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14584

ZAPYTANIE OFERTOWE nt MR-AG-ZO-024-2013, dot. zadania pn.: Wykonanie projektu koncepcyjnego oraz wykonawczego aranżacji ekspozycji czasowej pt.: Wzorowe miasto: Stalowa Wola -wystawa z okazji jubileuszu 75-lecia powstania

MR – AG – ZO – 024/13                                                                                   Stalowa Wola, dnia 5.06.2013
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli składa zapytanie ofertowe na usługę pn.:
Wykonanie projektu koncepcyjnego oraz wykonawczego aranżacji ekspozycji czasowej pt.:
Wzorowe miasto: Stalowa Wola – wystawa z okazji  jubileuszu 75-lecia powstania
- w budynku Galerii Warsztat przy ul. Hutniczej 17 w Stalowej Woli
 
Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Marcin Młynarski, tel. 15 844 85 56, faks 15 844 85 57 w godz. 8.00 – 15.00.
Aneta Garanty, tel. 15 844 85 56, faks 15 844 85 57 w godz. 8.00 – 15.00.
 
1.     Przedmiot zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na usługi poniżej równowartości 14.000 Euro, zgodnie z zarządzeniem nr 15/2012 Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie zasad dokonywania zakupów towarów i usług. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zwraca się z zaproszeniem do składania ofert na wykonanie projektu koncepcyjnego oraz wykonawczego - technicznego aranżacji ekspozycji czasowej pt. Wzorowe miasto: Stalowa Wola – wystawa z okazji  jubileuszu 75-lecia powstania. Wskazuje się, że zapytanie niniejsze nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
Wystawa będzie mieścić się w przestrzeni wystawienniczej wystawy COP DLA PRZYSZŁOŚCI, ul. Hutnicza 17, w przestrzeni tzw. Galerii Warsztat. Powierzchnia przeznaczona pod planowaną ekspozycję czasową wynosi minimum 180 m2, 6 m (szerokość) 30 m (długość), wg załączonego rysunku + przestrzeń zewnętrzna, gdzie mieszczą się ekspozytury podświetlanych fotografii wielkoformatowych.
W ramach zamówienia należy wykonać:
A.      Projekt rozwiązań wystawienniczych i scenograficznych, w szczególności zawierający:
Ø  koncepcję aranżacji wystawy w oparciu o scenariusz ze wstępnym wykazem zabytków,
Ø  koncepcję rozwiązań aranżacyjnych w oparciu o plan architektoniczny Galerii Warsztat,
Ø  wykonanie wizualizacji w wersji elektronicznej oraz szkiców proponowanych rozwiązań aranżacyjnych,
Ø  przedstawienie koncepcji wykonania gablot, uwzględniające bezpieczeństwo eksponowanych w nich zabytków,
Ø  oprócz wykonania nowych, Zamawiający wymaga wykorzystania gablot/kubików będących w posiadaniu Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.
 
B.      Projekt techniczny - wykonawczy aranżacji ekspozycji
Projekt aranżacji ekspozycji czasowej z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych funkcji (wystawienniczych, komunikacyjnych, oświetleniowych, multimedialnych itd.), w szczególności zawierający:
Ø  opracowanie rysunkowe i opisowe przyjętych rozwiązań przestrzennych, plastycznych i technicznych dotyczące wykonania poszczególnych elementów aranżacji,
Ø  projekt aranżacji ścian, podłóg,
Ø  projekt oświetlenia w oparciu o istniejące i/lub nowe elementy (oprawy, listwy LED-owe, halogeny, itp.),
Ø  projekt technologii multimedialnych zastosowanych na wystawie np.: nagłośnienie: muzyka, dźwięk, film, itp.,
Ø  zaprojektowanie 18 plansz dotyczących architektury i urbanistyki miasta w przestrzeni zewnętrznej Galerii Warsztat, gdzie mieszczą się ekspozytory podświetlanych fotografii wielkoformatowych. (zalecana wizja lokalna przestrzeni).
Ø  szczegółowe rysunki techniczne poszczególnych elementów aranżacji wystawy - w formacie A3,
Ø  wskazanie materiałów, urządzeń oraz elementów wykończeniowych z opisem technologii wykonania,
Ø  wykonanie szacunkowego kosztorysu wyposażenia i aranżacji wystawy,
Ø  dostarczenie zaakceptowanego projektu - w wersji drukowanej oraz elektronicznej na płycie CD/DVD.
 
C.      Projekt elementów graficznych wchodzących w skład ekspozycji – bez kosztów produkcji (druku wielkoformatowego, wykonania animacji multimedialnej, itp.)
Ø  projekt szaty graficznej wystawy ze wskazaniem technologii wykonania poszczególnych elementów graficznych wystawy,
Ø  skład graficzny, przygotowanie plików produkcyjnych przeznaczonych do drukarni wielkoformatowej,
Ø  projekt rozmieszczenia plansz/ liter/napisów/podpisów, itp.
Ø  koncepcja animacji multimedialnej (główne wytyczne do szaty graficznej, grafika wektorowa),
Ø  zaprojektowanie 18 plansz dotyczących architektury i urbanistyki miasta, na podstawie materiałów fotograficznych dostarczonych przez Zamawiającego, przewidzianych do przestrzeni ekspozycyjnej na zewnątrz Galerii Warsztat. 
D.     Nadzór autorski
1.    Zamawiający przewiduje nadzór autorski podczas montażu wystawy w terminie 4 - 6 września 2013 r.
2.    Wykonawca powinien zapewnić możliwość konsultacji z pracownikiem Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, w kwestiach merytorycznych dotyczących projektu aranżacji wystawy.
3.    Zaleca się, aby Oferent dokonał wizji lokalnej budynku przy ul. Hutniczej 17, w której prezentowana będzie wystawa oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny Wykonawcy.
4.    Muzeum Regionalne w Stalowej Woli przekaże Wykonawcy (materiały udostępnione Wykonawcy)
Ø  scenariusz merytoryczny wystawy,
Ø  szczegółowy wykaz zabytków,
Ø  inwentaryzację architektoniczną kondygnacji budynku, na której planowana jest wystawa czasowa.
5.    Wykonawca przyjmuje na siebie wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia z tytułu praw autorskich związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.
6.    Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za poniesione straty materialne powstałe na skutek zaniedbań i błędów projektu koncepcyjnego wystawy w wyniku narażenia eksponatów na uszkodzenie lub zniszczenie.
 
SCENARIUSZ MERYTORYCZNY WYSTAWY
Miejsce ekspozycji: Galeria Warsztat, ul. Hutnicza 17
Powierzchnia wystawy 200 m2 + przestrzeń (Sport na starej fotografii)
Termin: 6 września – 27 października
 
Idea wystawy: W Polsce międzywojennej udało się stworzyć – na bazie ówczesnego światowego stylu art déco – estetykę, która jednoznacznie charakteryzowała kondycję społeczną, historyczną, ekonomiczną narodu i państwa. Wielki entuzjazm towarzyszący odzyskaniu niepodległości spowodował, że powstał wszechobecny styl: światowy, a zarazem operujący zrozumiałymi dla rodaków środkami wyrazu artystycznego. Stalowa Wola należy do najciekawszych młodych europejskich miast, zbudowanych od podstaw  w latach 30. XX wieku. Powstanie nowego miasta i nowoczesnych zakładów przemysłu ciężkiego - Zakładów Południowych (dziś Huta Stalowa Wola) – wiązało się z wielkim, niezwykle ambitnym programem uprzemysłowienia kraju, podjętym przez rząd Drugiej Rzeczpospolitej, jakim było utworzenie Centralnego Okręgu Przemysłowego. Wystawa znajdzie się w bezpośrednim sąsiedztwie ekspozycji „COP dla przyszłości, Ludzie – Przemysł – Architektura.”
Na wystawie zaprezentujemy kilkadziesiąt przykładów wzornictwa Stalowej Woli obecnego w architekturze, wnętrzach, rzemiośle artystycznym  i przedmiotach codziennego użytku. Jak w soczewce będą skupione w niej trendy ogólnopolskie w sztuce projektowania i ich adaptacja w najmłodszym mieście II RP. Dzięki prezentacji unikatowych relacji dawnych mieszkańców miasta i ich potomków, eksponaty nie będą postrzegane tylko jako efekt końcowy pracy projektanta. Ludzie, którzy korzystali z tych przedmiotów, otaczali się nimi i wiążą z nimi swoje wspomnienia, tworzyli niezwykłą historię miasta, którą chcemy na nowo opowiedzieć.
 
Ekspozycja zostanie podzielona na 3 główne działy:
 Część I. Architektura i urbanistyka
(część wystawy przewidziana na przestrzeni ekspozytorów fotograficznych, 18 szt., na zewnątrz GALERII WARSZTAT - foto. w załączniku).
Wprowadzeniem do wystawy będzie prezentacja stalowowolskiej architektury. Stalowa Wola, zatopiona w leśnym kompleksie, miała pełnić rolę ośrodka wzorcowego, być pokazowym przykładem logicznego rozplanowania nowego miasta i wzniesienia go w tak krótkim czasie (od 20 marca 1937 do 14 czerwca 1939). Dziś odznacza się unikatowym układem urbanistycznym, dorównującym najlepszym opracowaniom europejskim z lat 30. XX wieku. W architekturze miasta starano się połączyć nowoczesność i funkcjonalność z estetyką, a nawet pewną dozą dekoracyjności. Ową dekoracyjność nadawały budowlom Stalowej Woli elementy stylu art déco. Nowoczesność architektury industrialnej współgrała z modernistycznym językiem architektury budynków administracyjnych. Nowe formy architektoniczne stały się wyrazem postępu technicznego. Wystawa przypominająca w kontekście zrywu gospodarczego II RP w latach trzydziestych, także architekturę tego czasu, od niedawna dopiero nabierającą cech dziedzictwa historycznego, buduje nową świadomość kulturową w odniesieniu do okresu międzywojennego, przedstawianego przez dziesiątki lat w skrzywionym ujęciu dostosowanym do celów doraźnej polityki lat 1945-1989.
Unikatowe projekty, fotografie i plany pozwolą na zestawienie wszystkich typów budynków powstałych przed Ii wojną świtową z zaakcentowaniem najbardziej charakterystycznych elementów ówczesnego wzornictwa w architekturze miasta, detali zdobniczych itd. tj. metaloplastyki, klinkieru, miki, stolarki okiennej.
W tej części zaprezentujemy również sylwetki trójki warszawskich urbanistów i architektów, twórców kształtu Stalowej Woli. Fotografie zwrócą także uwagę na potrzebę zabezpieczania dziedzictwa architektonicznego międzywojnia.
 
Część II Projekty dla przemysłu i wybranych budynków użyteczności publicznej.
Jednym z najcenniejszych i najlepiej zachowanych przykładów modernizmu w Stalowej Woli jest siedziba Dyrekcji Naczelnej dawnych Zakładów Południowych. Jest to miejsce, gdzie udało się pogodzić estetykę na najwyższym poziomie z funkcjonalnością obiektu, która była potrzebą nadrzędną. Mimo remontów i modernizacji budzi ono nadal podziw także u współczesnych odwiedzających ten obiekt.
Unikatowy zbiór na wystawie stanowią meble biurowe pochodzące z Dyrekcji ZP w Stalowej Woli. W archiwum zachowały się jego rysunki techniczno-architektoniczne: od kompleksowych projektów hal fabrycznych aż po najmniejsze detale zdobnicze wyposażenia najbardziej prestiżowych wnętrz.
Wyposażenie dla pozostałych biur wyprodukowała Pabianicka Fabrykę Mebli Biurowych Józefa Magrowicza, której wyroby także znajdą się na ekspozycji.
W tej części ekspozycji znajdą się również projekty obiektów wykonane dla Domu Gościnnego Hutnik, oraz obiektów, których realizację uniemożliwił wybuch II wojny.
 
Część III. Wnętrza prywatne
Układ wystawy będzie odzwierciedleniem planu urbanistyczno-architektonicznego Stalowej Woli. Osiedle podzielono na dwie zasadnicze kolonie: Urzędniczą i Robotniczą. Z czasem podziały stały się jeszcze bardziej zróżnicowane, wyłoniły się: Kolonia Dyrektorska, Urzędnicza, Majsterska i Robotnicza. Rozplanowanie urbanistyczne osiedla odzwierciedlało status społeczny mieszkańców wynikający z wykształcenia lub zajmowanego w zakładach stanowiska. Podział ekspozycji oparty na tej zasadzie pozwoli nam w sposób klarowny wyodrębnić, jakie projekty wnętrz i gromadzonych w nich przedmiotów powstawały dla willi dyrektorów, a jakie dla zwykłych robotników. Dotarcie w toku badań do przedwojennych lokatorów poszczególnych mieszkań pozwoliło na zgromadzenie wielu eksponatów, które do nich należały, takich jak: komplety mebli, obrazy, oświetlenie, tkaniny, przedmioty codziennego użytku. Fragmenty wyposażenia zostaną uzupełnione; fotografiami przedwojennych wnętrz,  rodzin zamieszkujących dane osiedle – dawnych właścicieli przedmiotów, projektami.
 
Archiwum historii mówionej
Projekt przewiduje dotarcie do jak największej grupy osób, które przed wojną mieszkały w Stalowej Woli, niekiedy są to również potomkowie tych osób. Pragniemy ocalić od zapomnienia relacje tych, dla których Stalowa Wola jawiła się jako miasto „wzorcowe”, prawie idealne, estetyczne, ultranowoczesne, będące zaprzeczeniem typowego wyglądu starych dzielnic robotniczych w Polsce. Będą to również relacje biograficzne. A dotarcie do osób mieszkających w różnych dzielnicach miasta pozwoli na przybliżenie świata dwudziestolecia międzywojennego z różnych perspektyw.
Zadaniem projektantów będzie także opracowanie nagrań – zmontowanie z pomocą kuratora wystawy najciekawszych fragmentów i zaproponowanie systemu odsłuchowego.
 
Animacja: W celach edukacyjnych dla dzieci powstanie animacja – gra prezentowana w  panelu interaktywnym pt. Zostań dizajnerem, która połączy wiedzę o historii miasta z pasją i kreatywnością w tworzeniu własnych projektów wnętrz. Gracz mając do dyspozycji kilka pustych stalowowolskich wnętrz w różnych budynkach i dzielnicach miasta, sam decyduje o jego urządzeniu, wykorzystując kilkadziesiąt elementów dawnego wyposażenia. Zadaniem projektanta będzie produkcja animacji, wymyślenie scenariusza wg materiałów merytorycznych dostarczonych przez kuratora. Animacja może składać się z 3 etapów: np.
Dopasuj „przeciągając” na monitorze odpowiedni przedmiot do właściwego pomieszczania, np. szatnię do holu a taboret do kuchni, bufet do jadalni.
2 poziom: ułóż z puzzli projekt mieszkania, domu itd.
 
2.     Termin realizacji
1.    Wymagany termin realizacji projektu technicznego - wykonawczego na bazie zaakceptowanej koncepcji: nie później niż do dnia 10.07.2013 r.
2.    Termin nadzoru autorskiego podczas montażu wystawy: 4 - 6 września 2013 r.
3.    Termin określony powyżej ulegnie przesunięciu w przypadku: opóźnienia w dostarczeniu przez Zamawiającego materiałów wyjściowych, terminy umowne przekazania dokumentacji zostaną przesunięte o okres wymienionego powyżej opóźnienia.
 
3.     Opis sposobu przygotowywania ofert oraz miejsce i termin składania ofert:
1.    Oferta musi zawierać wypełniony i podpisany formularz ofertowy oraz WSTĘPNĄ KONCEPCJĘ (SZKIC + wizualizacja 2D, 3D minimum 3 ściany) WYSTAWY pt.: Wzorowe miasto: Stalowa Wola – wystawa z okazji  jubileuszu 75-lecia powstania.
2.    Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty fax-em na nr 15 844 85 57 lub drogą elektroniczną: mmlynarski@stalowawola.pl  oraz  lmizera@muzeum.stalowawola.pl   agaranty@muzeum.stalowawola.pl pod warunkiem niezwłocznego doręczenia oferty na piśmie.
3.    Termin składania ofert: 17.06.2013 r. godz. 12.00.
4.    Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 
 
ZAŁĄCZNIKI
 
Zapytanie ofertowe MR-AG-ZO-024-2013 - treść pełna (FORMULARZ OFERTOWY, WZÓR UMOWY)
 
Wykaz zabytków (FOTO)
 
Wykaz zabytków (TEKSTY)
 
RZUT SALI EKSPOZYCYJNEJ, FOTO. GALERII WARSZTAT