Zatwierdzony: 2013.06.04. 16:38:24 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.06.04. 16:37:51 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14582

Ogłoszenie o unieważnieniu zapytań ofertowych: o nr sprawy MR-AG-ZO-020/13, nr sprawy MR-AG-ZO-021/13, nr sprawy MR-AG-ZO-022/13.

Dotyczy zapytań ofertowych pn.:
 
Dostawa oraz montaż systemu nagłośnienia Sali Szkoleniowo-Wystawienniczej
w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, realizowane w ramach projektu „Muzeum bez barier - Koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego”. Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 
nr sprawy MR – AG – ZO – 020/13
 
Dostawa sprzętu multimedialnego do Sali Szkoleniowo-Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli w ramach projektu „Muzeum bez barier - Koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego”. Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 
nr sprawy MR – AG – ZO – 021/13
 
Dostawa mebli do Sali Edukacyjnej i Szkoleniowo-Wystawienniczej w ramach projektu „Muzeum bez barier - Koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego”. Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 
nr sprawy MR – AG – ZO – 022/13
 
 
W nawiązaniu do pkt. IV6 postępowań o nr spraw: MR–AG–ZO–020/13, MR–AG–ZO–021/13 oraz do pkt. IV5 postępowania o nr sprawy: MR–AG–ZO–022/13, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje o unieważnieniu ww. postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie zapytania ofertowego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EURO.
 
Powodem unieważnienia postępowań jest rozszerzenie zamówienia oraz konieczność udzielenia zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 769, 951, 1101, 1271 i 1529, zwanej dalej Pzp).
 
Jednocześnie informujemy, iż Zamawiający niezwłocznie ogłosi postępowanie na zadanie pn.: Dostawa i montaż wyposażenia Sali Edukacyjnej oraz Szkoleniowo-Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli w ramach projektu „Muzeum bez barier - Koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego” - Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia Zamawiający zastosuje przepisy dotyczące dostaw. Zamówienie zostanie podzielone na 3 części. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 
Zapraszamy do złożenia oferty w ww. przetargu nieograniczonym.