Zatwierdzony: 2013.06.05. 10:52:05 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.06.05. 10:51:42 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14580

ZAPYTANIE OFERTOWE o nr sprawy MR-AG-ZO-023-2013 na zad. pn.: Wykonanie koncepcji całorocznych ekspozytorów fotograficznej wystawy plenerowej zlokalizowanej w Śródmieściu Stalowej Woli

MR – AG – ZO–023 /13                                                                                    Stalowa Wola, dnia 28.05.2013
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:
Wykonanie koncepcji całorocznych ekspozytorów fotograficznej wystawy plenerowej
zlokalizowanej w Śródmieściu Stalowej Woli
 
Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Lucyna Mizera - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
Marcin Młynarski, tel. 15 844 85 56, faks 15 844 85 57, w godz. 8.00 – 15.00.
 
1. Przedmiot zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na usługi poniżej równowartości 14.000 Euro. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zwraca się z zaproszeniem do składania ofert na wykonanie projektu koncepcyjnego całorocznych ekspozytorów wystawy plenerowej zlokalizowanej w Śródmieściu Stalowej Woli. Wskazuje się, że zapytanie niniejsze nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
1.1.        Przeznaczenie i forma
Wystawa plenerowa fotografii mieścić się będzie naprzeciw budynku Biblioteki Międzyuczelnianej przy ul. Popiełuszki oraz ul. Floriańskiej, na działce o nr 800/30 o pow. ok. 4 arów, wg załączonych fotografii nr 1-10.
Zamawiający planuje wykonać ok. 8 - 16 szt. nowoczesnych, całorocznych, odpornych na warunki atmosferyczne stendów - ekspozytorów, spełniających zadanie elementu małej architektury, pasujących do architektury Biblioteki Międzyuczelnianej, gdzie zostanie zlokalizowana.
 
Na podświetlanych ekspozytorach umieszczane będą ekspozycjie fotografii czasowych wystaw organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli. Ekspozytory powinny być oświetlone, tak, by w atrakcyjny i nowoczesny sposób przedstawiały ekspozycję fotograficzną. Ekspozytory mogą być wykonane z rożnych materiałów: żelbet, stal nierdzewna, szkło, drewno lub inne. Zamawiajacy nie wnosi zastrzeżenia co do wyboru materiałów. Ekspozytory powinny mieć spójną i prostą formę o konstrukcji montowanej na podstawie betonowej, bezpiecznej i trwałej, a także powinny nawiązywać do architektury budynku Biblioteki Międzyuczelnianej. Aranżacja powinna uwzględniać wykorzystanie do celów ekspozycyjno - informacyjnych 2 szt. wyrzutni powietrza (agregaty przed budynkiem Biblioteki. Zamawiający dopuszcza zabudowę wyrzutni maksymalnie do 2 metrów od poziomu chodnika. UWAGA: Na załączonym planie zagospodarowania terenu brak jest wyrzutni. Całkowity budżet wystawy plenerowej wynosi max 200.000 PLN. Zamawiający planuje zmianę fotografii 2 razy w roku.
 
1.2.        Zakres przedmiotu zamówienia
 
W ramach zamówienia należy wykonać:   
A.      koncepcję architektoniczną całorocznych ekspozytorów wystawienniczych wystawy plenerowej pt.: (np.: ACHITEKTRURA MODERNY STALOWEJ WOLI),
B.      koncepcję rozwiązań aranżacyjnych ekspozytorów pasujących do Budynku Biblioteki Międzyuczelnianej,
C.      koncepcję spójnej identyfikacji wizualnej oraz elementów graficznych wchodzących w skład ekspozycji,
D.     wykonanie wizualizacji w wersji elektronicznej oraz szkiców proponowanych rozwiązań aranżacyjnych,
E.      projekt oświetlenia wystawy - rozmieszczenie oświetlenia, jego rodzaju ze wskazaniem typu zastosowanych opraw oświetleniowych lub technologii,
F.      wskazanie materiałów, urządzeń oraz elementów wykończeniowych z opisem technologii wykonania,
G.     wykonanie wstępnego kosztorysu budowy i aranżacji ekspozycji plenerowej.
 
1.3.        Zaleca się, aby Oferent dokonał wizji lokalnej budynku i działki przy ul. Popiełuszki oraz ul. Floriańskiej,  na terenie której prezentowana będzie wystawa oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny Wykonawcy.
 
1.4.        Wykonawca przyjmuje na siebie wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia z tytułu praw autorskich związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.
 
2. Termin realizacji
2.1.        Wymagany termin realizacji projektu koncepcyjnego: 30 dni od dnia podpisania umowy.
2.2.        Termin określony powyżej ulegnie przesunięciu w przypadku: opóźnienia w dostarczeniu przez Zamawiającego materiałów wyjściowych, terminy umowne przekazania dokumentacji zostaną przesunięte o okres wymienionego powyżej opóźnienia.
3. Opis sposobu przygotowywania ofert oraz miejsce i termin składania ofert:
1.      Oferta musi zawierać wypełniony i podpisany formularz ofertowy oraz WSTĘPNĄ KONCEPCJĘ (SZKIC) WYSTAWY PLENEROWEJ. Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty fax-em na nr 15 844 85 57 lub drogą elektroniczną: mmlynarski@stalowawola.pl  oraz  lmizera@muzeum.stalowawola.pl
pod warunkiem niezwłocznego doręczenia oferty na piśmie.
2.      Termin składania ofert: 14.06.2013 r. godz. 12.00.
3.      Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 
 
ZAŁĄCZNIKI:
 
INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA TERENU WOKÓŁ BIBLIOTEKI (nowa)
 
ZAPYTANIE OFERTOWE (pełna treść z załączonymi: formularzem ofertowym oraz  wzorem umowy)
 
Fotografie (fot. 1, fot. 2, fot. 3, fot. 4, fot. 5)
 
Zagospodarowanie terenu - RZUT