Zatwierdzony: 2013.05.21. 14:20:04 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.05.21. 14:19:29 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=14572

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ZADANIE pn.: Wydruk i montaż kompletu materiałów graficznych wielkoformatowych na potrzeby wystaw plenerowych, nr sprawy MR-AG-3121-005-2013

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:
 
Wydruk i montaż kompletu materiałów graficznych wielkoformatowych na potrzeby
wystaw plenerowych pt.: Przerwa na Kawę. Rysunki satyryczne Jacka Kawy z lat 1993-2013 oraz Solidarność - Strajk w Stalowej Woli 1988 r.
 
 
1.   Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 769, 951, 1101, 1271 i 1529, zwanej dalej Pzp).
2.   Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące usług.
3.   Nazwa i kod zamówienia ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 79823000-9, 79810000-5
 
4.   Przedmiotem zamówienia jest usługa wydruku i montażu kompletu materiałów graficznych wielkoformatowych na potrzeby 2 wystaw plenerowych (łącznie 414,56 m2 wydruków wielkoformatowych) pt.: PRZERWA NA KAWĘ. RYSUNKI SATYRYCZNE JACKA KAWY Z LAT 1993-2013 oraz SOLIDARNOŚĆ - STRAJK W STALOWEJ WOLI 1988 r. A.) Zakres prac do wystawy plenerowej pt.: Przerwa na Kawę. Rysunki satyryczne Jacka Kawy z lat 1993-2013: a) demontaż 45 płyt z wydrukami wielkoformatowymi, b) oczyszczenie konstrukcji wystawienniczych (podłoża) z zanieczyszczeń, tzn.: kurzu, resztek kleju, fragmentów wydruków dotychczasowej wystawy, c) wydruk plansz ekspozycyjnych z przygotowanych przez Zamawiającego materiałów graficznych w wysokiej rozdzielczości, d) naklejenie na zdemontowanych płytach z poliwęglanu komorowego oraz płytach PCV (12 mm), łącznie 90 plansz z materiałami graficznymi wystawy Przerwa na Kawę. Rysunki satyryczne Jacka Kawy z lat 1993-2013, e) montaż płyt wystawienniczych ekspozytorach ulokowanych na placu miejskim w Stalowej Woli przy ul. Staszica, f) naklejanie na 6 słupach ekspozycyjnych plansz ww. wystawy. B.) Zakres prac do wystawy plenerowej pt.: SOLIDARNOŚĆ - STRAJK W STALOWEJ WOLI 1988 r. a) odbiór z magazynu Zamawiającego w Stalowej Woli - 10 płyt z poliwęglanu komorowego o wymiarach: 250 cm (wysokość) x 200 cm (szerokość), b) oczyszczenie płyt z zanieczyszczeń, tzn.: kurzu, resztek kleju, fragmentów wydruków dotychczasowej wystawy, c) docięcie płyt na wymiar: 125 cm (wysokość) x 200 cm (szerokość). Po docięciu otrzymamy 20 płyt, d) wydruk 20 plansz ekspozycyjnych z przygotowanych przez Zamawiającego materiałów graficznych w wysokiej rozdzielczości, łączna powierzchnia plansz: 1,25 [m] x 2 [m] z 20 szt. = 50 m2. E) naklejenie na 20 płytach z poliwęglanu komorowego materiałów graficznych wystawy SOLIDARNOŚĆ - STRAJK W STALOWEJ WOLI 1988 r., f) montaż płyt do dostarczonych przez Zamawiającego drewnianych ram przy pomocy wkrętów do drewna, g) montaż tablic z wydrukami do ogrodzenia we wskazanym przez Zamawiającego miejscu (Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego) przy pomocy odpowiednich plastikowych taśm zaciskowych, h) dopuszcza się możliwość zaklejania dotychczasowego wydruku pod warunkiem braku efektu prześwitywania oraz estetycznego wyglądu zaklejonej powierzchni, tzn. braku sfalowań, ubytków, zabrudzeń. Specyfikacja wykonania wydruków wielkoformatowych: a) druk na matowej folii kalandrowanej, monomerycznej PCV z szarym klejem o grubości bez podkładu 100 mikronów lub równoważnej o nie gorszych parametrach, b) druk w rozdzielczości minimum 720 dpi w trybie fotograficznym (nie dopuszczalny efekt tzw. paskowania), c) wymagana odporność na UV i warunki atmosferyczne min. 6 miesięcy, d) wydruk zabezpieczony laminatem stałym grubości 70 mikronów z filtrem UV.
5.   Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr sprawy: MR-AG-3121-005/13
 
 
Pliki do pobrania:
 
Numer ogłoszenia: 83855 - 2013; data zamieszczenia: 21.05.2013
 
SIWZ z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6
 
Załącznik A
Makieta wystawy plenerowej oraz fot. elementów ekspozycyjnych
 
Załącznik B 1 Plik z przykładową planszą o wymiarach 50x50 cm.
 
Załącznik B 2 Plik z przykładową planszą o wymiarach 50x50 cm.
 
Wykaz załączników (dokumenty dostępne w jednym załączonym pliku)
Załącznik nr 1 
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 
Załącznik nr 2 
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 
Załącznik nr 3 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 
Załącznik nr 4 
Formularz ofertowy
 
Załącznik nr 5 
Wzór umowy
 
Załącznik nr 6 
Doświadczenie zawodowe