Zatwierdzony: 2004.05.09. 16:44:11 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2004.05.05. 16:11:57 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/567/dokumenty/?artykul_id=1456

ZASADY FUNKCJONOWANIA


Tryb działania władz publicznych

 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zarządzane jest przez Dyrektora, którego powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Stalowa Wola na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
Dyrektorowi podlegają bezpośrednio wszyscy pracownicy Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.
 
 

Tryb działania Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

 
Podstawą prowadzenia rachunkowości w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli są zasady określone w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. Ust. 121, poz. 591 z późn. zm.) oraz szczegółowe zasady zawarte w rozdziale 3 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. Ust. z 1997 r. nr 110, poz. 721 z późn. zm.).
Podstawą gospodarki finansowej Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora i opiniowany przez Radę Muzeum.
Muzeum Regionalne bieżące koszty działalności i zobowiązań pokrywa z uzyskiwanych przychodów.
Przychodami Muzeum Regionalnego jest:
-  dotacja podmiotowa,
-  środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych,
inne przychody