Zatwierdzony: 2013.05.09. 11:40:20 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.05.09. 11:39:49 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14559

ZAPYTANIE OFERTOWE nr MR-AG-ZO-022-2013 na zadanie pn.: Dostawa mebli do Sali Edukacyjnej i Szkoleniowo-Wystawienniczej w ramach projektu MUZEUM BEZ BARIER - UWAGA - poprawiony termin składania ofert: 15.05.2013 r., godz. 13:00

MR–AG–ZO–022/13                                                    
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zaprasza do złożenia ofert na zadanie pn.:
 
Dostawa mebli do Sali Edukacyjnej i Szkoleniowo-Wystawienniczej w ramach projektu „Muzeum bez barier - Koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego”. Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 
 
I.   Dane Zamawiającego
Muz­­eum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola
tel. 15 844 85 56, tel. 15 844 02 81, fax 15 844 85 57
 
II. Przedmiot zamówienia
1. Działając w oparciu o art. 71 ustawy Kodeks cywilny (Dz. Ust. z 1964 r. Nr 19, poz. 122 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem o cenę dostawy mebli przeznaczonych do stworzenia Akademii podnoszącej kwalifikacje personelu z obsługi osób niepełnosprawnych i prowadzących warsztaty dla osób z dysfunkcjami. Miejscem wyposażenia są: Sala Edukacyjna oraz Sala Szkoleniowo-Wystawiennicza w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa ZAŁĄCZNIK A do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego w terminie nie późniejszym niż określonym w niniejszej specyfikacji zamówienia. Transport towarów zamówionych oraz koszty z tym związane obciążają Dostawcę.
4. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
5. Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania:
a) odpowiadać wymogom określonym w specyfikacji zamówienia.
b) jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, patent czy pochodzenie należy przyjąć, że Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych, o parametrach techniczno użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia.
c) w przypadku złożenia oferty zawierającej zastosowanie rozwiązań równoważnych, udowodnienie ich technicznej, funkcjonalnej i użytkowej równoważności z wskazanymi przez Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy. Niespełnienie tego warunku powodowało będzie odrzucenie oferty. 
d) meble muszą być fabrycznie nowe oraz posiadać oświadczenia producentów potwierdzające zgodność z Dyrektywami Rady Europy określającymi wymogi bezpieczeństwa (CE).
6. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. W takiej sytuacji, Wykonawca obowiązany jest do wskazania w ofercie, części (zadania) zamówienia, którą powierzy podwykonawcom.
7. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na meble będące przedmiotem zamówienia na okres minimum 24 miesiące.
 
III.  Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin realizacji zamówienia: max 30 dni od dnia podpisania umowy.
 
IV.   Wymagania wobec Wykonawcy
1. Wykonawca powinien posiadać niezbędne zasoby konieczne do niezakłóconej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności, doświadczenie oraz potencjał osobowy.
2. Wykonawca musi wykazać się, że w okresie ostatnich 3 lat wykonywał minimum 2 dostawy mebli na kwotę minimum 10.000 zł brutto.  /wg załącznika nr 3/
3. Na potwierdzenie posiadania wymaganego doświadczenia, do każdej wykonanej dostawy podanej w wykazie należy dołączyć dokument potwierdzający należyte jej wykonanie (referencje, protokół odbioru, itp.).
 
V.  Opis sposobu przygotowywania ofert oraz miejsce i termin składania ofert:
 
1. Oferta powinna być umieszczona w kopercie zaadresowanej na adres: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola, z adnotacją:
ZAPYTANIE OFERTOWE o nr sprawy MR–AG–ZO–022/13, pn.:Dostawa mebli do Sali Edukacyjnej i Szkoleniowo-Wystawienniczej w ramach projektu „Muzeum bez barier - Koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego”. Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 
NIE OTWIERAĆ PRZED 15.05.2013 r., godz. 13.00.
 
2. Oferta musi zawierać:
a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy,
b) parafowany wzór umowy (Załącznik nr 2),
c) wypełniony i podpisany formularz „Doświadczenie zawodowe” (Załącznik nr 3).
d) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zmianami, zwanej dalej Pzp), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
 
3. Termin składania ofert: 15.05.2013 r. godz. 13.00.
 
VI.   Opis kryteriów wyboru oferty z podaniem ich znaczenia i sposobu oceny ofert
1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem prac określonych w specyfikacji.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryterium:
 
Lp.
Kryterium
%
1
Cena
90
2
Gwarancja
10
 
3. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
4. Łączna liczba punktów dla danej oferty będzie sumą punktów otrzymanych za kryteria: cena i gwarancja.
5. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 
Załączniki
 
ZAPYTANIE OFERTOWE nr MR-AG-ZO-022-2013 wraz z wymaganymi załącznikami
(Formularz ofertowy, wzór umowy, załącznik nr 3 - doświadczenie Dostawcy)
 
 
ZAŁĄCZNIK A
(Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)