Zatwierdzony: 2013.04.24. 16:08:44 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.04.24. 15:58:28 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14548

MODYFIKACJA specyfikacji zapytania ofertowego o nr sprawy MR-AG-ZO-020/13, dot.: Dostawa oraz montaż systemu nagłośnienia Sali Szkoleniowo-Wystawienniczej w Muzeum Regionlanym w Stalowej Woli

MR–AG–ZO–020/13                                                                                         Stalowa Wola, dnia 24.04.2013
 
Adresat (wszyscy nabywcy specyfikacji)
 
MODYFIKACJA
specyfikacji zapytania ofertowego o nr sprawy MRAGZO020/13
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14000 euro
 
Postępowanie prowadzone jest w trybie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz.93 ze zm.). W przedmiotowym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych, stosownie do art. 4 pkt 8.
 
Niniejszym Zamawiający wprowadza modyfikację specyfikacji zamówienia pn.:
Dostawa oraz montaż systemu nagłośnienia Sali Szkoleniowo-Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, realizowane w ramach projektu „Muzeum bez barier - Koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego”. Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013
 
polegającą na rezygnacji z zapisu „Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych za wyjątkiem wskazanych w Załączniku A”.
 
1.   Do specyfikacji zapytanie ofertowego dodaje się zapis:
 
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, patent czy pochodzenie należy przyjąć, że Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych, o parametrach techniczno użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia.
 
W przypadku złożenia oferty zawierającej zastosowanie rozwiązań równoważnych, udowodnienie ich technicznej, funkcjonalnej i użytkowej równoważności z systemami wskazanymi przez Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy. Niespełnienie tego warunku powodowało będzie odrzucenie oferty.  
 
2.   W specyfikacji zapytanie ofertowego zmienia się następujący zapis:
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na urządzenia będące przedmiotem zamówienia oraz ich montaż na minimum 12 miesięcy.
Na następujący:
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na urządzenia będące przedmiotem zamówienia oraz ich montaż na minimum 24 miesięcy.
 
Oznacza to, że na dostarczone i zamontowane urządzenia oraz akcesoria systemu nagłośnienia wymagana jest gwarancja na okres minimum 24 miesięcy.
 
 
Załącznik:
MODYFIKACJA zapytania ofertowego o nr sprawy MR–AG–ZO–020/13