Zatwierdzony: 2013.04.22. 17:43:04 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.04.22. 17:41:55 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14547

ZAPYTANIE OFERTOWE o nr sprawy MR-AG-ZO-021-13, dot. zad. pn.: Dostawa sprzętu multimedialnego do Sali Szkoleniowo-Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli w ramach projektu MUZEUM BEZ BARIER Koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz pro

MR–AG–ZO–021/13                                                                                         Stalowa Wola, dnia 22.04.2013
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zaprasza do złożeenia oferty na zadanie pn.:
Dostawa sprzętu multimedialnego do Sali Szkoleniowo-Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli w ramach projektu „Muzeum bez barier - Koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego”. Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 
 
I. Dane Zamawiającego
Muz­­eum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola
tel. 15 844 85 56, tel. 15 844 02 81, fax 15 844 85 57
Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Marcin Młynarski, e-mail: mmlynarski@muzeum.stalowawola.pl
Paweł Szegda, e-mail: pszegda@muzeum.stalowawola.pl
 
II. Przedmiot zamówienia
1. Działając w oparciu o art. 71 ustawy Kodeks cywilny (Dz. Ust. z 1964 r. Nr 19, poz. 122 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem o cenę dostawy sprzętu multimedialnego na potrzeby wyposażenia Sali Szkoleniowo -Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa ZAŁĄCZNIK A do niniejszego zapytania ofertowego (wykaz wymaganych urządzeń).
3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia w siedzibie Zamawiającego w terminie nie późniejszym niż określony w niniejszej specyfikacji zamówienia. Transport towarów zamówionych oraz koszty z tym związane obciążają Dostawcę.
4. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
5. Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania:
a) odpowiadać wymogom określonym w specyfikacji zamówienia.
b) Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych urządzeń niż wskazane w Załączniku A.
c) sprzęt musi być fabrycznie nowy oraz posiadać oświadczenia producentów potwierdzające zgodność z Dyrektywami Rady Europy określającymi wymogi bezpieczeństwa (CE).
6. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. W takiej sytuacji, Wykonawca obowiązany jest do wskazania w ofercie, części (zadania) zamówienia, którą powierzy podwykonawcom.
7. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na urządzenia będące przedmiotem zamówienia na okres minimum 12 m-cy.
 
III. Termin wykonania zamówienia
Najpóźniej 20 dni od daty podpisania umowy.
 
IV. Opis sposobu przygotowywania ofert oraz miejsce i termin składania ofert
1. Oferta musi zawierać wypełniony i podpisany formularz ofertowy.
2. Termin składania ofert: 7.05.2013 r., godz. 13.00.
3. Oferta powinna być umieszczona w kopercie, zaadresowanej na adres: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola, z adnotacją: ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE pn.: Dostawa sprzętu multimedialnego do Sali Szkoleniowo-Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli w ramach projektu „Muzeum bez barier - Koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego”. Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013. NIE OTWIERAĆ PRZED 7.05.2013 r., godz. 13.00.
4. Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty drogą elektroniczną (e-mailem) pod warunkiem niezwłocznego dostarczenia oferty na piśmie (max 3 dni od terminu składania ofert).
5. Adresy poczty elektronicznej: lmizera@muzeum.stalowawola.pl lub mmlynarski@muzeum.stalowawola.pl
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 
V. Opis kryteriów wyboru oferty z podaniem ich znaczenia i sposobu oceny ofert
1. Na formularzu oferty należy podać cenę brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.
2. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z dostawą urządzeń. 
3. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
 
Załączniki
 
ZAPYTANIE OFERTOWE nr MR-AG-ZO-021/13
(pełna treść z: formularzem ofertowym – załącznik nr 1 oraz wzorem umowy – załącznik nr 2)
 
ZAŁĄCZNIK A
(Szczegółowy wykaz sprzętu)