Zatwierdzony: 2013.04.22. 17:20:12 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.04.22. 17:19:35 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14546

ZAPYTANIE OFERTOWE o nr sprawy MR-AG-ZO-020-2013, dot. zad. pn.: Dostawa oraz montaż systemu nagłośnienia Sali Szkoleniowo-Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, realizowane w ramach projektu MUZEUM BEZ BARIER - Koalicja muzeów polskich i u

MR–AG–ZO–020/13                                                                                         Stalowa Wola, dnia 22.04.2013
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:
Dostawa oraz montaż systemu nagłośnienia Sali Szkoleniowo-Wystawienniczej
w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, realizowane w ramach projektu MUZEUM BEZ BARIER - Koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego. Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013  
 
 
I. Dane Zamawiającego
Muz­­eum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola
tel. 15 844 85 56, tel. 15 844 02 81, fax 15 844 85 57
Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Marcin Młynarski, e-mail: mmlynarski@muzeum.stalowawola.pl
Paweł Szegda, e-mail: pszegda@muzeum.stalowawola.pl
 
II. Przedmiot zamówienia
1. Działając w oparciu o art. 71 ustawy Kodeks cywilny (Dz. Ust. z 1964 r. Nr 19, poz. 122 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem o cenę dostawy i montażu systemu nagłośnienia Sali Szkoleniowo-Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli. Pod pojęciem montażu, Zamawiający ma na myśli zainstalowanie głośników oraz urządzeń wchodzących w skład systemu, bez montażu przewodów głośnikowych, które zostały zainstalowane w ścianach i zakończone podtynkowymi gniazdami głośnikowymi.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa ZAŁĄCZNIK A do niniejszego zapytania ofertowego.
(wykaz wymaganych urządzeń wchodzących w skład systemu).
3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zamontować przedmiot zamówienia w siedzibie Zamawiającego w terminie nie późniejszym niż określony w niniejszej specyfikacji zamówienia. Transport towarów zamówionych oraz koszty z tym związane obciążają Dostawcę.
4. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić testy uruchomionego systemu oraz przeszkolić pracowników Muzeum Regionalnego w jego obsłudze.
5. Zamawiający wymaga dołączenia schematycznego projektu powykonawczego uruchomionego systemu, na bazie projektu architektonicznego Sali Szkoleniowo - Wystawienniczej. 
6. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
7. Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania:
a) odpowiadać wymogom określonym w specyfikacji zamówienia.
b) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych za wyjątkiem wskazanych w Załączniku A.
c) urządzenia wchodzące w skład systemu nagłośnienia muszą być fabrycznie nowe oraz posiadać oświadczenia producentów potwierdzające zgodność z Dyrektywami Rady Europy określającymi wymogi bezpieczeństwa (CE).
8.   Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na urządzenia będące przedmiotem zamówienia oraz ich montaż na minimum 12 miesięcy.
 
III. Termin wykonania zamówienia
Najpóźniej 20 dni od daty podpisania umowy.
 
IV. Opis sposobu przygotowywania ofert oraz miejsce i termin składania ofert
1. Oferta musi zawierać wypełniony i podpisany formularz ofertowy.
2. Termin składania ofert: 7.05.2013 r., godz. 12.00.
3. Oferta powinna być umieszczona w kopercie, zaadresowanej na adres: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola, z adnotacją: ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE pn.: Dostawa sprzętu multimedialnego do Sali Szkoleniowo-Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli w ramach projektu „Muzeum bez barier - Koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego”. Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013.
NIE OTWIERAĆ PRZED 7.05.2013 r., godz. 12.00.
 
4. Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty drogą elektroniczną (e-mailem) pod warunkiem niezwłocznego dostarczenia oferty na piśmie (max 3 dni od terminu składania ofert).
5. Adresy poczty elektronicznej: lmizera@muzeum.stalowawola.pl oraz mmlynarski@muzeum.stalowawola.pl
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 
V. Opis kryteriów wyboru oferty z podaniem ich znaczenia i sposobu oceny ofert
1. Na formularzu oferty należy podać cenę brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.
2. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z dostawą i uruchomieniem systemu.
3. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
 
 
Załączniki do pobrania
 
ZAPYTANIE OFERTOWE  nr MR–AG–ZO–020/13 (pełna treść: Formularz ofertowy, wzór umowy)
 
ZAŁĄCZNIK A
(Szczegółowy wykaz urządzeń systemu nagłośnienia)
 
 
Poglądowe zdjęcia instalacji Sali Szkoleniowo - Wystawienniczej