Zatwierdzony: 2013.04.17. 12:26:03 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.04.17. 12:25:30 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14533

ZAPYTANIE OFERTOWE o nr sprawy MR-AG-ZO-019-13, dot. Wykonania projektu szaty graficznej, skład oraz przygotowanie do druku katalogu, plakatu i zaproszenia i zwiastun wystawy PAWEŁ ERAZMUS - RZEŹBA

MR – AG – ZO–019 /13                                                                                    Stalowa Wola, dnia 17.04.2013
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli składa zapytanie ofertowe na:
Wykonanie projektu szaty graficznej, skład oraz przygotowanie do druku,
katalogu, plakatu i zaproszenia i zwiastun wystawy PAWEŁ ERAZMUS - RZEŹBA
 
Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Magdalena Wielgocka, kurator wystawy
Marcin Młynarski, tel. 15 844 85 56, faks 15 844 85 57, w godz. 8.00 – 15.00.
 
1.      Przedmiot zamówienia
1.1  Działając w oparciu o art. 71 ustawy Kodeks cywilny (Dz. Ust. z 1964 r. Nr 19, poz. 122 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem o cenę usługi, w ramach której należy wykonać projekt, skład, wprowadzenie korekty oraz przygotowanie do druku:
 
A)   KATALOG do wystawy PAWEŁ ERAZMUS - RZEŹBA
 
UWAGI Autora :
Cześć zdjęć może zajmować całą stronę, inne mogę odgrywać rolę tzw. „ozdobników“ (mały format).
Chodzi o to, aby katalog był urozmaicony.
 
Można zmienić tła, szczególnie korzystnie rzeźby prezentują się na czarnym tle, tak jak na stronie internetowej galerii  "ART  DECORUM" http://art-decorum.pl/pl/artysci/Pawel_Erazmus. Zdjęcia z jasnym tłem fajnie wyglądają w czarnym lub szarym pass partu. Okładka też ciekawie by wyglądała w czarnym kolorze ze zdjęciem np. "WEDROWIEC Z PARASOLEM"(25)," FLISAK LOWIACY RYBY"203, "ODPOCZYNEK"(71).
 
 
B)   ZAPROSZENIE do wystawy PAWEŁ ERAZMUS - RZEŹBA
·       format zaproszenia A5, papier kreda matt, powlekanie matową folią
·       gramatura 300-350, pełny kolor na całości, (awers – rewers, 4/4),
·       termin wykonania: 3 dni od dnia przekazania plików, nie później jednak niż do 30 kwietnia 2013 r.
 
C)   PLAKAT do wystawy PAWEŁ ERAZMUS - RZEŹBA
·       format 680 mm x 980 mm, papier: kreda matowa, lakier dyspersyjny,
·       gramatura 170, kolor na całości (4+0),
·       termin wykonania: 3 dni od dnia przekazania plików, nie później jednak niż do 30 kwietnia 2013 r.
 
D)  ZWIASTUN do wystawy PAWEŁ ERAZMUS - RZEŹBA
·       format wydruku wielkoformatowego: 200 cm x 120 cm (poziom x pion)
·       termin wykonania: 3 dni od dnia przekazania plików, nie później jednak niż do 13 maja  2013 r.
 
1.2  Zamawiający dostarczy Oferentowi następujące materiały:
a)    opis merytoryczny wystawy,
b)    materiał fotograficzny do obróbki,
c)    materiał tekstowy,
d)    materiał graficzny (logotypy)
 
1.3  Wykonawca powinien zapewnić możliwość konsultacji z pracownikiem Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, w kwestiach merytorycznych dotyczących projektu szaty graficznej oraz składu.
1.4  Wykonawca zobowiązany jest do załączenia plików drukarskich PDF w formie elektronicznej na CD ROM lub DVD oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt.
1.5  Wraz z zapłatą całego wynagrodzenia Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do projektu będącego Przedmiotem Umowy polegające na prawie do wykorzystania tego projektu. Autorskie prawa osobiste pozostają przy Wykonawcy.
 
2.     Termin realizacji
Wymagany termin realizacji zamówienia:
 
KATALOG do wystawy PAWEŁ ERAZMUS - RZEŹBA
 
ZAPROSZENIE do wystawy PAWEŁ ERAZMUS - RZEŹBA
·       termin wykonania: 3 dni od dnia przekazania plików, nie później jednak niż do 30 kwietnia 2013 r.
 
PLAKAT do wystawy PAWEŁ ERAZMUS - RZEŹBA
·       termin wykonania: 3 dni od dnia przekazania plików, nie później jednak niż do 30 kwietnia 2013 r.
 
ZWIASTUN do wystawy PAWEŁ ERAZMUS - RZEŹBA
·       termin wykonania: 3 dni od dnia przekazania plików, nie później jednak niż do 13 maja  2013 r.
 
3.     Opis sposobu przygotowywania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.
3.1.   Oferta powinna zawierać:
a)     wypełniony i podpisany formularz ofertowy; Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty 
fax-em lub drogą elektroniczną (e-mailem) pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia go na piśmie.
b)     przykładową koncepcję graficzną wystawy PAWEŁ ERAZMUS - RZEŹBA
(propozycja szaty graficznej – na bazie materiału fot. przesłanego przez Zamawiającego razem z zapytaniem ofertowym, minimum 4 strony katalogu).
 
3.2.   Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 14, I piętro, lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: mmlynarski@muzeum.stalowawola.pl lub jwojcik@muzeum.stalowawola.pl
3.3.  Termin składania ofert: 25.04.2013 r. godz. 12.00.
3.4.  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 
 
ZAŁACZNIK
Zapytanie ofertowe z wymaganymi załącznikami (FORMULARZ OFERTOWY, WZÓR UMOWY)
 
FOTOGRAFIE, TEKST (na potrzeby wykonania koncepcji)