Zatwierdzony: 2013.04.16. 15:47:18 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.04.16. 15:46:07 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14530

Ogłoszenie o wyniku postępowania i wyborze oferty, dotyczy zapytania ofertowego o nr sprawy MR-AG-ZO-014-13

Nr sprawy: MR–AG–ZO–014/13                                                                                   Stalowa Wola, dnia 16.04.2013
 
Protokół zamówienia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 19.03.2013 r., wg regulaminu wew. Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, na usługę pn.: Wykonanie i montaż panelu interaktywnego w Sali Edukacyjnej  Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, w ramach projektu „KOALICJA MUZEÓW POLSKICH i UKRAIŃSKICH NA RZECZ PROFESJONALNEJ OBSŁUGI NIEPEŁNOSPRAWNEGO ZWIEDZAJĄCEGO, dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013.
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola, w oparciu o art. 66 ustawy Kodeks Cywilny (Dz. Ust. z 1964 r. Nr 19, poz. 122 z późn. zm.) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu.:
 
I. Nazwy i adresy (poczty elektronicznej e-mail) firm do których wysłano zapytanie ofertowe lub telefonicznie zaproszono do złożenia oferty:
1. CDT Sp. z o.o., ul. Makuszyńskiego 4a, 31-752 Kraków, e-mail: m.stopa@boint.pl
2. Stolarnia: Pracownia Konserwacji Zabytków, "WAWEL" Spółka z o.o., ul. Lindego 5, 30-148 Kraków,
e-mail:  pkzwawel@o2.pl
3. CNG SYSTEM Jacek Rudkowski, ul. Rusznikarska 16/245, 31-261 Kraków, e-mail: ngv@eti.pl
4. AdVenture Multimedialne Muzea, ul. Kochanowskiego 16, 40-035 Katowice, Oddział Warszawa, T. Borowskiego 2/310A, 03-475 Warszawa, info@multimedialne-muzea.pl
5. Aduma S. A., ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław, e-mail: info@aduma.pl
6. Agraf Sp. z o. o., ul. Nowe Sady 6, 94-102 Łódź, e-mail: agraf@agraf.com.pl
7. Chameleon Vision, ul. Lipowa 24, 58-310 Szczawno-Zdrój, e-mail: biuro@chameleonvision.pl
8. Alpha Vision Sp. z o. o., ul. Popiołka 16, 01-496 Warszawa, e-mail info@alphavision.pl
9. MultiTAP, Al. Niepodległości 658, 81-854 Sopot, e-mail: biuro@multitap.pl
10. Trappa Sp. z o. o., ul. Ruska 37-38, 50-079 Wrocław, e-mail: trappa@trappa.pl
 
11. Zaproszenie do złożenia oferty opublikowano także w Biuletynie Informacji Publicznej na portalu Muzeum Regionalnego: www.muzeum.stalowawola.pl/bip
 
II. Nazwy i adresy osób/firm Wykonawców, którzy złożyli oferty:
Oferta nr I
CDT Sp. z o.o., ul. Makuszyńskiego 4a, 31-752 Kraków
 
CENA OFERTY: 23.650,00 zł (netto), 29.089,50 zł (brutto)
DOŚWIADCZENIE: 3 realizacje
GWARANCJA: 24 miesiące
Lp.
Kryterium
Punktacja
RAZEM
1
Cena - 70%
29.089,50 zł (brutto) / 29.089,50 zł (brutto) = 1,00 x 70 = 70 pkt.
 
 
 
100 pkt.
2
Doświadczenie - 20%
3 realizacje
20 pkt.
3
Gwarancja - 10%
24 miesiące
10 pkt.
Oferta nr II
CNG SYSTEM Jacek Rudkowski, ul. Rusznikarska 16/245, 31-261 Kraków
 
CENA OFERTY: 91.500,00 zł (netto), 112.545,50 zł (brutto)
DOŚWIADCZENIE: 3 realizacje
GWARANCJA: 24 miesiące
 
Lp.
Kryterium
Punktacja
RAZEM
1
Cena - 70%
29.089,50 zł (brutto) / 112.545,50 zł (brutto) = 0,25 x 70 = 17,50 pkt.
 
 
47,50 pkt.
2
Doświadczenie - 20%
3 realizacje
20 pkt.
3
Gwarancja - 10%
24 miesiące
10 pkt.
 
III. Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą
Wybrano Ofertę nr II złożoną przez Firmę: CDT Sp. z o.o., ul. Makuszyńskiego 4a, 31-752 Kraków
Uzasadnienie: Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert: cena, doświadczenie, gwarancja
Wykonawca spełnia wymagania specyfikacji zapytania ofertowego.
 
IV. Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia
Umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż 22.04.2013 r.