Zatwierdzony: 2013.03.30. 19:09:30 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.03.30. 19:08:57 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=14512

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na zadanie pn.: Usługi poligraficzne w II kwartale 2013 r. na potrzeby wystaw czasowych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, nr sprawy MR-AG-3121-003-2013

MR – AG – 3121 – 003/13                                                                                 Stalowa Wola, dnia 29.03.2013 r.
 
 
Ogłoszenie o wyborze oferty
WSZYSCY NABYWCY SPECYFIKACJI
(uczestnicy postępowania)
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonym w dniu 20.03.2013 r. na portalu UZP pod nr 42291-201, dotyczącym zadania pn.: Usługi poligraficzne w II kwartale 2013 r. na potrzeby wystaw czasowych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli - wybrana została w dniu 29.03.2013 r. oferta złożona przez Firmę Pasaż Sp z o.o., ul. Rydlówka 24, 30-362 Kraków.
 
Oferta cenowa Firmy Pasaż Sp. z o. o. wynosi 30.605, 45 (brutto) i jest najkorzystniejszą cenowo ofertą w niniejszym postępowaniu. Firma Pasaż Sp. z o. o. dołączyła 1 próbkę publikacji z reprodukcjami dzieł sztuki, które zostały przygotowane do druku i wydrukowane przez Oferenta i w kryterium nr 2 otrzymała 10,00 pkt. Oferta ww. Firmy spełnia wymogi SIWZ, w związku z powyższym uznana została za najkorzystniejszą.
 
W niniejszym postępowaniu Zamawiający odrzucił ofertę nr 2, złożoną Drukarnię JAKS, Sławomir Kępa, Jerzy Janeczek, ul. Bogedaina 8, 50-514 Wrocław - na podstawie Art. 89, ust. 1 pkt 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Powodem odrzucenia oferty nr 2 była niezgodność treści oferty z treścią SIWZ, tzn. Oferta nie uwzględniała modyfikacji SIWZ z dnia 22.03.2013 r. oraz ogłoszenia o zmianie ogłoszenia (Numer ogłoszenia: 115890 - 2013), za pomocą której Zamawiający zwiększył zakres zamówienia o KATALOG wystawy pt.: Nieświadomość zbiorowa. Oferent nie uwzględnił powyższej zmiany, przez co oferta Drukarni JAKS nie jest porównywalna z Ofertami Firm, które modyfikację SIWZ uwzględniły. 
 
Zbiorcze zestawienie ofert
 Nr
oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres oferenta
Cena oferty
1.
PASAŻ Spółka z o.o.
ul. Rydlówka 24, 30-362 Kraków
27.341, 00 (netto)
30.605, 45 (brutto)
2.
Drukarnia JAKS Sławomir Kępa, Jerzy Janeczek
ul. Bogedaina 8, 50-514 Wrocław
OFERTA ODRZUCONA
na podstawie Art 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.
3.
GEOKART International Spółka z. o,
ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów
32.505, 00 (netto)
36.517,05 (brutto)
4.
Heldruk Helena Rąbalska
ul. Partyzantów 3B, 82-200 Mlbork
29.900, 00 (netto)
33.191,40 (brutto)
5.
Ever Group
ul. Wolności 40/25, 41-500 Chorzów
29.046,00 (netto)
32.223, 06 (brutto)
6.
 LEGRA Oddział Gdynia
ul. Appollina 20, 81-601 Gdynia
49.647, 00 (netto)
56.595,69 (brutto)
7.
Marlex Sp. z o. o.
ul. Spacerowa 2a, 37-450 Stalowa Wola
31.380, 00 (netto)
35. 001, 90 (brutto)
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
Nr
oferty
Liczba pkt w kryterium
„cena za realizację całego przedmiotu zamówienia” - 90%
Liczba pkt w kryterium
„jakość próbki” - 10%
Razem
1.
90,00
10,00
100,00
2.
OFERTA ODRZUCONA
na podstawie Art 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.
3.
75,42
10,00
85,42
4.
82,98
10,00
92,98
5.
85,41
10,00
95,41
6.
48,60
10,00
58,60
7.
78,66
10,00
88,66
 
Zamawiający informuje, iż zawarcie umowy z Wykonawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, nie wcześniej niż w dniu 8 kwietnia 2013 r., w okresie związania ofertą, w siedzibie Zamawiającego.
Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.muzeum.stalowawola.bip.pl/ oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania.
Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem i za złożenie oferty w w/w przetargu.