Zatwierdzony: 2013.03.29. 12:20:28 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.03.29. 12:19:42 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14511

ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie pn.: Obsługa techniczna imprezy Noc Muzeów 2013, Realizacja nagłośnienia i oświetlenia koncertów plenerowych w Muzeum Regionalnym, nr sprawy MR-AG-ZO-017-2013

MR-AG-ZO-017/13/                                                                                
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli składa zapytanie ofertowe na zadanie pn.:
 
Obsługa techniczna imprezy Noc Muzeów 2013.
Realizacja nagłośnienia i oświetlenia2 koncertów plenerowych w Muzeum Regionalnym
w Stalowej Woli w dniu 18.05.2013 r.
 
 
I. Nazwa oraz adres zamawiającego
Muz­­eum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola
tel. 15 844 85 56, tel. 15 844 02 81, fax 15 844 85 57
Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Paweł Szegda, e-mail: pszegda@muzeum.stalowawola.pl
Magdalena Wielgocka, e-mail: mwielgocka@muzeum.stalowawola.pl
 
II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na usługi poniżej równowartości 14.000 Euro, zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej w sprawie wprowadzenia do stosowania zasad dokonywania zakupów towarów i usług w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli. Wskazuje się, że zapytanie niniejsze nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa techniczna imprezy Noc Muzeów, polegająca na realizacji nagłośnienia oraz oświetlenia następujących występów:
 
a) obsługa techniczna koncertu plenerowego Grzegorza Turnaua z zespołem, wg RIDERA TECHNICZNEGO ZAŁĄCZNIK NR 1.
Koncert planowany jest na godz. 21.00. na dziedzińcu przed budynkiem muzeum.
Plenerową scenę zapewnia Muzeum.  
 
b) obsługa techniczna koncertu plenerowego koncertu SORRY BOYS, wg RIDERA TECHNICZNEGO ZAŁĄCZNIK NR 2
Koncert planowany jest na godz. 22.30. na dziedzińcu przed budynkiem muzeum.
Plenerową scenę zapewnia Muzeum.   
 
c) obsługa techniczna, gotowość do prób i występów w godzinach od 15.00 do 1.00 (10 godzin).
 
2. Oferent zamówienia zobowiązuje się do:
a) profesjonalnego nagłośnienia koncertów aparaturą o parametrach równoważnych z przedstawionymi w Załącznikach nr 1 oraz Załączniku nr 2.
b) profesjonalnego oświetlenia imprezy, zgodnie z Załącznikiem nr 1 oraz Załącznikiem nr 2.
c) pełnej gotowości do obsługi technicznej imprezy w dniu 18.05.2013 r. od godziny 15.00.
d) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
e) realizowania imprezy dokładnie według wskazań Organizatora oraz Artystów.
f) wykonania przedmiotu umowy z najwyższą starannością.
g) Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania regulaminu ruchu osobowego w Muzeum oraz przepisów BHP i Ppoż. na terenie Muzeum.
 
3. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia:
a) dostępu do energii elektrycznej oraz stabilności napięcia, skutecznego zerowania i uziemienia.
b) gotowości do instalacji sprzętu na 24 godziny przed rozpoczęciem imprezy.
c) Zamawiający dysponuje gniazdem trójfazowym 32A.
d) profesjonalnej ochrony sprzętu w czasie trwania imprezy przez min. 1 licencjonowanego pracownika agencji ochrony.
 
IV. Opis sposobu przygotowywania ofert oraz miejsce i termin składania ofert
Zamawiający wymaga, by Oferta zawierała:
a) wypełniony oraz podpisany formularz ofertowy i wzór umowy.
b) na kopercie powinien znajdować się napis: OFERTA NA USŁUGĘ pn.: Obsługa techniczna imprezy Noc Muzeów 2013. Realizacja nagłośnienia i oświetlenia 2 koncertów plenerowych w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli.
c) Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty fax-em lub drogą elektroniczną (e-mailem) pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia go na piśmie.
d) Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 14, I piętro, lub fax-em na nr 15 844 85 57,
lub e-maliem: pszegda@muzeum.stalowawola.pl, mmlynarski@muzeum.stalowawola.pl
 
V. Wymagania wobec Wykonawcy
1. Wykonawca powinien posiadać niezbędne zasoby konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności, doświadczenie oraz potencjał osobowy.
2. Wykonawca musi wykazać się, że w okresie ostatnich 3 lat wykonywał minimum 3 usługi nagłośnienia masowych imprez plenerowych, w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych - wg załącznika nr 3
3. Na potwierdzenie do każdej wykonanej usługi podanej w wykazie należy złożyć dokument, potwierdzający należyte jej wykonanie (referencje, protokół odbioru, itp.).
 
VI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
Miejsce składania ofert: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, pokój nr 14
Termin składania ofert: 8 kwietnia 2013 r. godz. 12.00.
 
VII. Opis sposobu obliczania ceny:
a) Na formularzu oferty należy podać cenę netto oraz cenę brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.
b) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
c) Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej specyfikacji, obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.
d) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
e) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 
 
Załączniki
 
ZAPYTANIE OFERTOWE z wymaganymi załącznikami: (Formularz ofertowy, Wzór umowy, Wykaz doświadczenia) 
 
RIDERY TECHNICZNE ARTYSTÓW:
 
plik 1
 
plik 2
 
plik 3