Zatwierdzony: 2013.03.28. 14:22:43 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.03.28. 14:22:05 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14510

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na zadanie pn.: Wykonywanie usług stolarskich dla potrzeb wystawienniczych Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w 2013 r., Nr sprawy: MR-AG-ZO-015/13

Nr sprawy: MR–AG–ZO–015/13                                                                                              
 
Iinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 11.02.2011 r., wg regulaminu wew. Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, na usługę pn.: Wykonywanie usług stolarskich dla potrzeb wystawienniczych Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w 2013 r. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola, w oparciu o art. 71 ustawy Kodeks Cywilny (Dz. Ust. z 1964 r. Nr 19, poz. 122 z późn. zm.) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu jw.:
 
I. Nazwy i adresy firm do które telefonicznie zaproszono do złożenia oferty:
 
1. FHU Fran-Meb Frankiewicz Robert. Usługowy zakład stolarski, ul. Ogrodowa 43, 37-450 Stalowa Wola
2. Kabana MEBLE, Ireneusz Kogut, ul. Ofiar Katynia 28A, 37-450 Stalowa Wola
3. Usługowy Zakład Stolarski, MEBLO-STAN, Stanisław Jamroży, Pilchów 264, 37-464 Stalowa Wola
4. Usługowy Zakład Stolarski, Leszek Staszałek, ul. Klasztorna 12, 37-464 Stalowa Wola
 
Zaproszenie do złożenia oferty opublikowano także w Biuletynie Informacji Publicznej na portalu Muzeum Regionalnego: www.muzeum.stalowawola.pl/bip
 
II. Nazwy i adresy osób/firm Wykonawców, którzy złożyli oferty:
 
Oferta nr I
Kabana MEBLE, Ireneusz Kogut, ul. Ofiar Katynia 28A, 37-450 Stalowa Wola
Cena brutto za wykonanie 1m2 ZABUDOWY NIETYPOWEJ: 55 zł
 
Oferta nr II
Usługowy Zakład Stolarski, MEBLO-STAN, Stanisław Jamroży, Pilchów 264, 37-464 Stalowa Wola
Cena brutto za wykonanie 1m2 ZABUDOWY NIETYPOWEJ: 65 zł
 
Oferta nr III
Usługowy Zakład Stolarski, Leszek Staszałek, ul. Klasztorna 12, 37-464 Stalowa Wola
Cena brutto za wykonanie 1m2 ZABUDOWY NIETYPOWEJ: 46 zł
 
Oferta nr IV
BOLTIMOR Group Sp. z o. o.
ul. Poznańska 25, 63-005 Kleszczewo
Cena brutto za wykonanie 1m2 ZABUDOWY NIETYPOWEJ: 1845 zł
 
III. Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą:
 
Usługowy Zakład Stolarski, Leszek Staszałek, ul. Klasztorna 12, 37-464 Stalowa Wola
Uzasadnienie: najniższa cena,  oferta spełniająca wymagania Zamawiającego.
 
Zamawiający informuje, iż zawarcie umowy z Wykonawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, nie wcześniej niż w dniu 28.03.2013 r. w siedzibie Zamawiającego.
 
Dziękujemy za zainteresowanie się naszym zapytaniem ofertowym i za złożenie oferty.
 
Otrzymują:                                                                                        
1 x a/a
1 x www.muzeum.stalowawola.pl/bip