Zatwierdzony: 2013.03.28. 12:53:25 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.03.28. 12:52:32 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14509

INFORMACJA O PONOWNYM BADANIU OFERT I WYBORZE OFERTY FIRMY IPSYLON, dot. zam. pn.: OPRACOWANIE BADANIA SOCJOLOGICZNEGO I DYSTRYBUCJA ANKIET DROGĄ ELEKTRONICZNĄ pt.: Diagnoza stanu dostępności architektonicznej i edukacyjnej polskich i ukraińskich muzeów d

Nr sprawy: MR – AG – ZO – 011/13                                        
 
 
 Informacja o ponownym badaniu ofert i wyborze oferty
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 28.02.2013 r., wg regulaminu wew. Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, na usługę pn.:
 
OPRACOWANIE BADANIA SOCJOLOGICZNEGO I DYSTRYBUCJA ANKIET DROGĄ ELEKTRONICZNĄ pt.: „Diagnoza stanu dostępności architektonicznej i edukacyjnej polskich i ukraińskich muzeów dla osób niepełnosprawnych” w ramach projektu pn. „Muzea bez barier” - Koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego, dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013
 
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 27.03.2013 r. Firma EU-Consult Sp. z o.o., ul. Wały Piastowskie 1, 80-855 Gdańsk, oświadczyła o rezygnacji z realizacji zamówienia.
 
Po ponownym badaniu ofert, najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert przedstawia:
 
Oferta nr VI, złożona przez Firmę IPSYLON Iwona Żuk, Krówniki 152, 37-700 Przemyśl
Cena oferty: 6.100,00 zł (brutto), DOŚWIADCZENIE: 4 realizacje
 
 
Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że umowa z Firmą IPSYLON Iwona Żuk, zostanie zawarta w dniu 29.03. 2013 r.
 
 
ZAŁĄCZNIK:
Ogłoszenie (pełna treść)