Zatwierdzony: 2013.03.22. 15:29:44 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.03.22. 15:29:18 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=14505

MODYFIKACJA SIWZ PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o nr sprawy MR-AG-3121-003/13

MR-AG-3121-003/13                                                                                        Stalowa Wola, dnia 22.03.2013 r.
 
Adresat (wszyscy nabywcy specyfikacji)
 
MODYFIKACJA
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 
W nawiązaniu do art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ zamówienia publicznego pn.: Usługi poligraficzne w II kwartale 2013 r. na potrzeby wystaw czasowych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, polegającą na zwiększeniu zakresu zamówienia o KATALOG wystawy Nieświadomość zbiorowa. 
 
1. Zamawiający dodaje do pkt III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, ust 2, lit. Q)
 
Q ) KATALOG wystawy Nieświadomość zbiorowa,
·format: 148 mm x 210 mm (poziom x pion), A5
·papier: cyclus offset (lub równoważny o nie gorszych parametrach), gramatura: 115
·objętość: 32 strony (bez okładki), środek 4/4,
·okładka  4/4, papier: cyclus offset (lub równoważny o nie gorszych parametrach), gramatura: 140,
·katalog zszywany,
·Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt,
·nakład: 300 szt. (trzysta szt.),
·Zamawiający nadaje własny numer ISBN,
·termin wykonania: 7 dni od dnia przekazania plików, nie później jednak niż do dnia 23 kwietnia 2013 r.
 
2. Na stronie internetowej Zamawiającego, na której opublikowane jest ogłoszenie o przetargu oraz SIWZ została zamieszczona modyfikacja uwzględniająca powyższe zmiany. Oferenci zobowiązani są uwzględnić zmiany podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków.
 
3. W związku z modyfikacją SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert o 1 dzień.
Nowy termin składania ofert: 29 marca 2013 r. godz. 12.00.
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 marca 2013 r. w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, w pokoju nr 14 (I piętro) o godzinie 12.15.
 
4. Modyfikacja zostanie doręczona niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Modyfikacja zostanie dołączona do SIWZ i będzie stanowić jej integralną część.
 
 
ZAŁĄCZNIKI
 
SIWZ (uwzględniająca modyfikację z dnia 22.03.2013) 
 
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (opublikowanie na BZP)
Numer ogłoszenia: 115890 - 2013; data zamieszczenia: 22.03.2013