Zatwierdzony: 2013.03.21. 16:07:54 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.03.21. 16:07:23 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14502

ZAPYTANIE OFERTOWE na zad. pn.: Wykonywanie usług stolarskich dla potrzeb wystawienniczych Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, nr sprawy MR-AG-ZO-015-2013

MR–AG–ZO–015/13        
ZAPYTANIE OFERTOWE
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:
Wykonywanie usług stolarskich dla potrzeb wystawienniczych
Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w 2013 r.
 
I. Nazwa oraz adres zamawiającego
Muz­­eum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola
Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Paweł Szegda, tel. 15 844 02 01, faks 15 844 85 57, pszegda@muzeum.stalowawola.pl
Marcin Młynarski, tel. 15 844 02 01, faks 15 844 85 57, mmlynarski@muzeum.stalowawola.pl
 
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na usługi poniżej równowartości 14.000 Euro, zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w sprawie wprowadzenia do stosowania zasad dokonywania zakupów towarów i usług.
III.  Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług stolarskich dla potrzeb wystawienniczych Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli przez okres 12 miesięcy. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie nietypowych zabudów takich jak: gabloty, regały ekspozycyjne, ekspozytory, przestrzenie i instalacje ekspozycyjne, kubiki wystawiennicze. Gabloty wystawiennicze, regały, kubiki muszą być wykonywane z płyt wiórowych o grubości min. 18 mm. Wykonawca na podstawie otrzymanych od Zamawiającego projektów technicznych aranżacji wystawy powinien wykonać kompletne elementy, a następnie dostarczyć je do siedziby Zamawiającego lub też, jeśli tego wymaga dany projekt wykonać kompletny montaż gablot w ustalonym wcześniej miejscu sali ekspozycyjnej. Montaż docelowy gablot w zależności od potrzeb będzie uzgadniany z wybranym wykonawcą na podstawie projektu oraz oględzin miejsca zabudowy. Zamontowane konstrukcje z płyt wiórowych powinny być przygotowane do malowania farbami lateksowymi lub akrylowymi, tzn. nie powinny mieć wystających okuć, gwoździ, wkrętów, itp., uniemożliwiających dalsze prace. Konstrukcja wykonana na cele wystawiennicze z płyt wiórowych powinna być trwała, gwarantująca bezpieczeństwo przechowywanych w niej eksponatów oraz w bezpieczny sposób przytwierdzona do ścian murowanych lub ścian z płyt kartonowo – gipsowych.
 
2. Zamawiający nie potrafi określić konkretnych ilości do wykonania zabudów, gablot wystawienniczych objętych przedmiotem zamówienia. 80% prac stolarskich będą stanowiły zabudowy nietypowe na cele ekspozycyjne, związane z konkretną wystawą. Ilości oraz terminy planowanych wystaw określa Załącznik A - Harmonogram Wystaw na 2013 r. W związku z powyższym w ofercie należy przedstawić stawkę w PLN za wykonanie 1 m² przedmiotu zamówienia. Zamawiający przewiduje wykonanie w 2013 r. max 400 m2 zabudowy na cele ekspozycyjne.
 
3. Zamawiający, po zatwierdzeniu ostatecznego projektu konkretnej wystawy będzie udzielał zamówień częściowych na prace stolarskie związane z aranżacją wystawy. Szczegółowy zakres prac do każdej wystawy oraz projekt wykonawczy będzie każdorazowo określony przez Zamawiającego z minimum tygodniowym wyprzedzeniem.
 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia w przypadku zmian w planie wystaw, zmian w trakcie realizacji zadania w zależności od potrzeb i wymagań danego kuratora lub aranżera wystawy lub zmniejszenia środków finansowych w budżetach wystaw.
 
IV. Termin wykonania zamówienia
Zamówienie będzie udzielone na okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 
V. Opis sposobu przygotowywania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.
1. Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej jak niżej: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola, pokój nr 14, z adnotacją: ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE PN.: Wykonywanie usług stolarskich dla potrzeb wystawienniczych Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w 2013 r.
2. Termin składania ofert upływa z dniem: 27 marca 2013 r. godz. 12.00.
3. Kryterium oceny ofert: Cena za wykonanie 1 m² gablot ZABUDOWY NIETYPOWEJ – 100%
 
 
ZAŁĄCZNIK
 
ZAPYTANIE OFERTOWE nr MR-AG-ZO-015-2013
(pełna wersja z wymaganymi załącznikami: formularz ofertowy, wzór umowy)