Zatwierdzony: 2013.03.21. 15:56:35 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.03.21. 15:56:06 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14501

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM na zad. pn.: Wydruk i montaż kompletu materiałów graficznych wielkoformatowych, nr sprawy MR-AG-ZO-016-2013

MR – AG – ZO – 016/13                                                          

 
ZAPYTANIE OFERTOWE
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zaprasza do złożenia oferty na usługę pn.:
„Wydruk i montaż kompletu materiałów graficznych wielkoformatowych na potrzeby
wystawy plenerowej pt. „Latarnia Wschodu - fotografie Yohann Lepage”
oraz na potrzeby wystawy „COP dla przyszłości”
 
Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest:
Magdalena Wielgocka, tel. 15 844 85 56, faks 15 844 85 57 w godz. 8.00 – 15.00.
Marcin Młynarski, tel. 15 844 85 56, faks 15 844 85 57 w godz. 8.00 – 15.00.
 
1. Przedmiot zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na usługi poniżej równowartości 14.000 Euro. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zaprasza do składania oferty na usługę polegającą na wydruku plansz wielkoformatowych, demontażu płyt, naklejeniu nowych treści oraz ponownym montażu kompletu płyt wielkoformatowych wystawy plenerowej pt. „Latarnia Wschodu - fotografie Yohann Lepage”. Wskazuje się, że zapytanie niniejsze nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 
2. Opis sposobu przygotowywania ofert oraz miejsce i termin składania ofert:
2.1. Oferta musi zawierać wypełniony i podpisany formularz ofertowy. Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty fax-em na nr 15 844 85 57 lub drogą elektroniczną: mmlynarski@stalowawola.pl pod warunkiem równoległego niezwłocznego doręczenia pisemnej oferty za pośrednictwem Poczty Polskiej lub dostarczonej osobiście.
2.2. Termin składania ofert: 29 marca 2013 r. godz. 14.00.
2.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 
 
ZAŁĄCZNIKI
 
ZAPYTANIE OFERTOWE nr MR-AG-ZO-016/2013
(pełna treść z wymaganymi załącznikami: formularz ofertowy, wzór umowy)
 
MAKIETA WYSTAWY PLENEROWEJ (schemat)
 
WYDRUK TESTOWY