Zatwierdzony: 2013.03.19. 10:34:46 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.03.19. 10:34:10 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14494

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. zaprojektowania i wykonania portalu internetowego MUZEUM BEZ BARIER oraz witryny promocyjnej restauracji ART CAFE, nr sprawy MR-AG-ZO-013-2013

MR–AG–ZO–013/13                                                                       
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zaprasza do złożenia ofert na zadania pn.:
 
1. Zaprojektowanie i wykonanie:  Portalu internetowego „Muzeum bez barier” w języku polskim i ukraińskim w ramach projektu „KOALICJA MUZEÓW POLSKICH i UKRAIŃSKICH NA RZECZ PROFESJONALNEJ OBSŁUGI NIEPEŁNOSPRAWNEGO ZWIEDZAJĄCEGO, dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013
 
2. Zaprojektowanie i wykonanie:  Witryny promocyjnej restauracji ART CAFE przy Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli w języku polskim
 
I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Muz­­eum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola
tel. 15 844 85 56, tel. 15 844 02 81, fax 15 844 85 57
 
Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Dyrektor Lucyna Mizera, e-mail: lmizera@muzeum.stalowawola.pl
Mariusz Nowak, e-mail: mnowak@muzeum.stalowawola.pl
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na usługi poniżej równowartości 14.000 Euro, zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej w sprawie wprowadzenia do stosowania zasad dokonywania zakupów towarów i usług w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli. Wskazuje się, że zapytanie niniejsze nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Zamówienie podzielone jest na 2 części:
 
CZĘŚĆ I
Portal internetowy „Muzeum bez barier” w języku polskim i ukraińskim w ramach projektu „KOALICJA MUZEÓW POLSKICH i UKRAIŃSKICH NA RZECZ PROFESJONALNEJ OBSŁUGI NIEPEŁNOSPRAWNEGO ZWIEDZAJĄCEGO, dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013.
 
CZĘŚĆ II
Zaprojektowanie i wykonanie witryny internetowej restauracji ART CAFE przy Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli.
 
IV TERMIN REALIZACJI
Wymagany termin realizacji zamówienia: max 3 miesiące od dnia podpisania umowy
 
V KRYTERIA WYBORU OFERTY
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryterium:
Lp.
Kryterium
%
1
Cena za realizację CZEŚCI I
40
2
Cena za realizację CZEŚCI II
20
3
Przykładowa koncepcja szaty graficznej portalu MUZEUM BEZ BARIER (CZĘŚĆ I)
 20
4
Przykładowa koncepcja szaty graficznej witryny ART CAFE (CZĘŚĆ II)
20
 
 
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT ORAZ MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferta musi zawierać:
a)    wypełniony i podpisany formularz ofertowy. Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty drogą elektroniczną (e-mailem) pod warunkiem niezwłocznego dostarczenie na piśmie.
b)    przykładową koncepcję portalu i witryny (propozycja szaty graficznej).
c)    oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 14, I piętro
d)    Adresy poczty elektronicznej:
 
lmizera@muzeum.stalowawola.pl
mmlynarski@muzeum.stalowawola.pl
 
Termin składania ofert: 29.03. 2012 r. godz. 12.00.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 
 
ZAŁĄCZNIK
Zapytanie ofertowe nr MR–AG–ZO–013/13  - wersja pełna z wymaganymi załącznikami:
FORMULARZ OFERTOWY, WZÓR UMOWY