Zatwierdzony: 2013.03.12. 12:33:59 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.03.12. 12:33:29 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14488

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: OPRACOWANIE BADANIA SOCJOLOGICZNEGO I DYSTRYBUCJA ANKIET DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Nr sprawy: MR-AG-ZO-011/13                                                                             Stalowa Wola, dnia 6.03.2013
 
 
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 28.02.2013 r., wg regulaminu wew. Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, na usługę pn.:
OPRACOWANIE BADANIA SOCJOLOGICZNEGO I DYSTRYBUCJA ANKIET DROGĄ ELEKTRONICZNĄ pt.: „Diagnoza stanu dostępności architektonicznej i edukacyjnej polskich i ukraińskich muzeów dla osób niepełnosprawnych” w ramach projektu pn. „Muzea bez barier” - Koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego, dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola, w oparciu o art. 66 ustawy Kodeks Cywilny (Dz. Ust. z 1964 r. Nr 19, poz. 122 z późn. zm.) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu.:
 
I.      Nazwy i adresy (poczty elektronicznej e-mail) firm do których wysłano zapytanie ofertowe lub telefonicznie zaproszono do złożenia oferty:
 
1.     Pracownia Badań Społecznych i Marketingowych Soma, ul. Dominikańska 9, 87-100 Toruń
2.     PBS Spółka z o.o. ul. Junaków 2, 81-812 Sopot
3.     KERALLA RESEARCH  Instytut Badań i Rozwiązań B2B, Pl. Wolności 11 , 50-071 Wrocław
4.     PLBS Pracownia Lokalnych Badań Społecznych w Lublinie
5.     Laboratorium Badań Społecznych Sp. z o. o., ul. Okopowa 56/1, 01-04202-904 Warszawa
6.     Ośrodek Realizacji Badań Socjologicznych, 00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 106/108A
7.     EU-Consult Sp. z o.o., ul. Wały Piastowskie 1, 80-855 Gdańsk
8.     ARC Rynek i Opinia Sp. z o. o., ul. Juliusza Słowackiego 12, 01-627 Warszawa
9.     BioStat, 44-206 Rybnik,, ul. Kowalczyka 17
10.   Zaproszenie do złożenia oferty opublikowano także w Biuletynie Informacji Publicznej na portalu Muzeum Regionalnego: www.muzeum.stalowawola.pl/bip
 
II.    Nazwy i adresy osób/firm Wykonawców, którzy złożyli oferty:
Oferta nr I
Paweł Walawender, ul. Chmielna 69, 35-317 Rzeszów
Cena oferty: 11.000,00 zł (netto), 11.990,00 zł (brutto), DOŚWIADCZENIE: 24 realizacje
 
Oferta nr II
Konsorcjum Firm:
RSTAT Rafał Piszczek, ul. Kościuszki 32/34 c4, 44-200 Rybnik
BIOSTAT Piszczek, Wolny Sp. j., ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik
Cena oferty: 11.890,00 zł (netto), 11.890,00 zł (brutto), DOŚWIADCZENIE: 33 realizacje
 
Oferta nr III
EU-CONSULT Sp. z o. o., ul. Wały Piastowskie 1, 80-855 Gdańsk
Cena oferty: 2.480,00 zł (netto), 3.050,40 zł (brutto), DOŚWIADCZENIE: 20 realizacji
 
Oferta nr IV
General Projekt Sp. z o. o., ul. Zakole 2, 10-699 Olsztyn
Cena oferty: 51.000,00 zł (netto), 62.730,00 zł (brutto), DOŚWIADCZENIE: 21 realizacji
 
Oferta nr V
INSTYTUT BADAWCZY IPC Sp. z o. o.l, ul. Aleksandra Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław 
Cena oferty: 6.910,28 zł (netto), 8.499,30 zł (brutto), DOŚWIADCZENIE: 10 realizacji
 
Oferta nr VI
IPSYLON Iwona Żuk, Krówniki 152, 37-700 Przemyśl
Cena oferty: 6.100,00 zł (netto), 6.100,00 zł (brutto), DOŚWIADCZENIE: 4 realizacje
 
Oferta nr VII
Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych Rafał Gorczowski
Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa
Cena oferty: 7.999,00 zł (netto), 7.999,00 zł (brutto), DOŚWIADCZENIE: 4 realizacje
 
III.  Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wg kryteriów z zapytania ofertowego
 
Lp.
Nr
oferty
CENA
(80%)
DOŚWIADCZENIE
(20%)
Łączna ilość
punktów
1
I
3.050,40 (brutto) / 11.990,00 zł (brutto)
= 0,254 x 80 = 20,32 pkt
24 realizacje
14,54 pkt
 
34,86
2
II
3.050,40 (brutto) / 11.890,00 zł (brutto)
= 0,256 x 80 = 20,48 pkt
33 realizacje
20,00 pkt
 
40,48
3
III
3.050,40 (brutto) / 3.050,40 zł (brutto)
= 1,00 x 80 = 80,00 pkt
20 realizacji
12,12 pkt
 
92,12
4
IV
3.050,40 (brutto) / 62.730,00 zł (brutto)
= 0,048 x 80 = 3,84 pkt
21 realizacji
12,72 pkt
 
16,56
5
V
3.050,40 (brutto) / 8.499,30 zł (brutto)
= 0,358 x 80 = 28,64 pkt
10 realizacji
6,06 pkt
 
34,70
6
VI
3.050,40 (brutto) / 6.100,00 zł (brutto)
= 0,500 x 80 = 40,00 pkt
4 realizacje
2,42 pkt
 
42,42
 
7
 
VII
3.050,40 (brutto) / 7.999,00 zł (brutto)
= 0,381 x 80 = 30,48 pkt
4 realizacje
2,42 pkt
 
32,90
 
IV.   Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą
 
Wybrano Ofertę nr IV złożoną przez Firmę: EU-CONSULT Sp. z o. o., ul. Wały Piastowskie 1, 80-855 Gdańsk
Uzasadnienie: Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert: cena, doświadczenie.
Wykonawca spełnia wymagania specyfikacji zapytania ofertowego.
 
V.     Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia
Umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż 12.03.2013 r.