Zatwierdzony: 2013.03.05. 18:48:54 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.03.05. 18:48:26 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14477

ZAPYTANIE OFERTOWE na zad. pn.: Pielęgnacja zieleni w obiektach Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

MR–AG–ZO–012/13                                                                                         Stalowa Wola, dnia 5.03.2013
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli składa zapytanie ofertowe zadanie pn. na:
Pielęgnacja zieleni w obiektach Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
w latach 2013 - 2014
 
Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Paweł Szegda, tel. kom. 797 354 245 w godz. 8.00 – 15.00.
tel. stacjonarny 15 844 85 56, faks 15 844 85 57
Działając w oparciu o art. 71 ustawy Kodeks cywilny (Dz. Ust. z 1964 r. Nr 19, poz. 122 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem o cenę usług utrzymania czystości w roku 2013 w następujących obiektach:
 
I. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia są prace polegające na pielęgnacji zieleni w latach 2013-2014 w następujących lokalizacjach:
A. posesja Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli przy ul. Sandomierskiej 1
B.  posesja budynków byłego Sądu Rejonowego, przy ul. Rozwadowskiej 12
 
II. Termin realizacji
Wymagany termin realizacji zamówienia:
od daty zawarcia umowy do 30 listopada 2013 oraz od 1 marca 2014 do 30 listopada 2014.
 
III. Wymagania wobec Wykonawcy
1. Wykonawca powinien posiadać niezbędne zasoby konieczne do niezakłóconej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności, doświadczenie oraz potencjał osobowy.
2. Wykonawca musi wykazać się, że w okresie ostatnich 3 lat wykonywał minimum 2 roczne kontrakty na usługi pielęgnacji zieleni o powierzchni trawników nie mniejszej niż 8 000,00 m2.
3. Na potwierdzenie, do każdej wykonanej usługi podanej w wykazie należy złożyć dokument, potwierdzający należyte jej wykonanie (referencje, protokół odbioru, itp.).
 
IV.  Opis sposobu przygotowywania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.
1. Ofertę należy złożyć w jednej zapieczętowanej KOPERCIE WEWNĘTRZNEJ oraz jednej KOPERCIE ZEWNĘTRZNEJ, zaadresowanej jak niżej: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola, pokój nr 14, z adnotacją: ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE PN.: Pielęgnacja zieleni w obiektach Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w latach 2013-2014.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, który zaoferuje najniższą wartość (netto) w skali miesiąca. Przez przyjęcie oferty do realizacji rozumie się zawarcie umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
3. Termin składania ofert: 11 marca 2013 r. godz. 12.00.
 
 
ZAŁĄCZNIK
Zapytanie ofertowe MR–AG–ZO–012/12
z wymaganymi załącznikami (formularz ofertowy, wzór umowy, wykaz doświadczenia)
(pełna treść)
 
Załącznik A (nasadzenia - KWIETNIK PRZÓD)
 
Załącznik B (nasadzenia - KWIETNIK TYŁ)