Zatwierdzony: 2013.03.05. 18:48:54 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.03.05. 18:22:38 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14476

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA: Pielęgnację zieleni w obiektach Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w latach 2013-2014

                                                         
MR–AG–ZO–006/13                                                                                         Stalowa Wola, dnia 4/03/2013 r.
 
UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
o nr sprawy MR – AG – ZO – 006/13
 
 
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, na zadanie pn.: Pielęgnacja zieleni w obiektach Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w latach 2013 - 2014.
 
 
Powód unieważnienia postępowania:
Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
Zamawiający jednocześnie informuje, że niezwłocznie ogłosi kolejne zapytanie ofertowe na ww. zadanie z pomniejszonym zakres zamówienia.