Zatwierdzony: 2013.02.21. 16:09:07 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.02.21. 16:08:31 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/614/dokumenty/?artykul_id=14469

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na PRZEPROWADZENIE EWALUACJI PROJKETU pn.: -Muzea bez barier-

Stalowa Wola 21.02.2013
ZAPYTANIE OFERTOWE
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli składa zapytanie ofertowe na zadanie pn.:
 
PRZEPROWADZENIE EWALUACJI PROJEKTU pn. „Muzea bez barier” - Koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego, dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013
 
 
I. Dane Zamawiającego
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola
tel. 15 844 85 56, tel. 15 844 02 81, fax 15 844 85 57
Uprawnionymi do kontaktow z Wykonawcami są:
Lucyna Mizera, e-mail: lmizera@muzeum.stalowawola.pl
Marcin Młynarski, e-mail: mmlynarski@muzeum.stalowawola.pl
 
II. Przedmiot zamówienia
 
Działając w oparciu o art. 71 ustawy Kodeks cywilny (Dz. Ust. z 1964 r. Nr 19, poz. 122 z poźn. zm.) zwracamy się z zapytaniem o cenę przeprowadzenia ewaluacji projektu pn. „Muzea bez barier” - Koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego, dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013.
 
Celem ewaluacji jest ustalenie:
 
a)   w jakim zakresie osiągnięto rezultaty projektu i czy cel główny został osiągnięty,
 
b)   w jakim zakresie realizacja projektu spowodowała zmiany skutkujące  wsparciem transgranicznych procesów rozwojowych w zakresie minimalizowania barier w dostępie do kultury osób niepełnosprawnych,
 
c)   na ile na obszarach przygranicznych zwiększyła się dostępność muzeów dla osób niepełnosprawnych,
 
d)   ile muzeów w obszarze przygranicznym stało się dostępnych dla osób niepełnosprawnych, w jakim okresie i ile współpracuje ze sobą w ich sprawach,
 
e)   ile działa nowych Akademii kształcących w zakresie dostępności kultury dla osób niepełnosprawnych, jakie programy, szkolenia, zajęcia dla ilu uczestników prowadzi,
 
f)    ile muzeów wdrożyło programy edukacyjne dla osób niepełnosprawnych, w jakim zakresie,
 
g)   przygotowano muzea do realizacji tych programów (wyposażenie, szkolenie personelu, zatrudnienie edukatorów),
 
h)   czy zawiązały się i jak działają koalicje muzeów na rzecz osób niepełnosprawnych po obu stronach granicy, 
 
i)    czy zrealizowano wszystkie działania,
 
j)   czy powstały zaplanowane produkty,
 
k)   czy zostały osiągnięte miękkie rezultaty projektu.
 
III. Opis sposobu przygotowywania ofert oraz miejsce i termin składania ofert
  1. Oferenci składają oferty (formularz zgłoszeniowy oraz dokumentację potwierdzającą wymagania kwalifikacyjne) w terminie do 4.03.2013 r. do godz. 15.30.
  2. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na przeprowadzenie ewaluacji projektu”  w Dziale Kadr Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli pod adresem: ul. Sandomierska1, 37-464 Stalowa Wola. Zamawiający dopuszcza przysłanie ofert drogą poczty elektronicznej e-mail, pod warunkiem niezwłocznego przesłania/dostarczenia oryginału na piśmie.

ZAŁĄCZNIK

Zapytanie ofertowe z wymaganymi załącznikami