Zatwierdzony: 2013.02.01. 9:17:52 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.02.01. 9:17:11 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/614/dokumenty/?artykul_id=14454

Nabór na stanowisko Referenta do spraw organizacji i informacji


Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

 
OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO:
 REFERENTA DS. ORGANIZACJI I INFORMACJI

Muzeum Regionalne w Stalowej poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko Referenta ds. organizacji i informacji w okresie 1 luty 2013-31 styczeń 2015, przy realizacji projektu ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.
Oczekiwania wobec kandydata:
·         wykształcenie wyższe (wymagany dyplom magistra)
·          co najmniej 2 letni staż pracy zawodowej,
·         znajomość Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2012-2015 (http://www.pl-by-ua.eu/pl)
·         znajomość języków obcych: język angielski na poziomie komunikatywnym; pożądana znajomość języka francuskiego
·         bardzo dobra znajomość komputera
·         znajomość zagadnień z zakresu PR, zasad organizowania imprez typu: szkolenie, konferencja , kampanii  informacyjnych;
Dodatkowe oczekiwania:
•  znajomość zasad oceny projektów współfinansowanych ze środków unijnych,
• umiejętność tworzenia baz danych i raportów, korespondencji i pism urzędowych, zarządzania informacją, analitycznego myślenia, pracy zespołowej, komunikatywność, rzetelność, terminowość, samodzielność.
Zakres zadań na stanowisku.
Do zakresu zadań wykonywanych na określonym stanowisku należą w szczególności sprawy:
·         logistyczna organizacja warsztatów, szkoleń, konferencji, spotkań 
·         sporządzanie informacji, sprawozdań, z realizacji działań projektów
·         prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych
·         archiwizacja dokumentów powstałych podczas realizacji zadań Zespołu Projektowego
·         wypełnianie treścią portalu internetowego
·         współpraca przy realizacji działań promocyjnych projektu
·         wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych w ramach prac prowadzonych na zajmowanym stanowisku.

Wymagane dokumenty:
• życiorys (CV),
• list motywacyjny,
• kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
• kserokopie dokumentów poświadczające inne kwalifikacje zawodowe lub umiejętności,
•  inne, które kandydat uważa za ważne dla jego przyszłej pracy np. orzeczenie o niepełnosprawności,
 Miejsce i termin składania dokumentów:
Dokumenty w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs” należy składać w  dziale Kadr Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w godz. 7.30-15.30 lub przesłać na adres: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli,
ul. Sandomierska1, 37-464 Stalowa Wola , do dnia   9 lutego  2013 r. do godz.15,30.
Uwaga:
Oferty kandydatów bez kompletu wymienionych wyżej dokumentów oraz dostarczone lub przesłane po terminie ustalonym w ogłoszeniu (liczy się data wpływu do MR) nie będą brane pod uwagę.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:
” Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”.
Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności i zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych – zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy.
 Złożonych dokumentów Muzeum Regionalne w Stalowej Woli nie zwraca.  Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone