Zatwierdzony: 2013.02.01. 16:19:01 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.02.01. 16:15:50 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=14453

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O NR SPRAWY MR-AG-3121-001-2013

MR – AG – 3121 – 001/13                                                                                 Stalowa Wola, dnia 1.02.2013 r.
 
Ogłoszenie o wyborze oferty
WSZYSCY NABYWCY SPECYFIKACJI
(Uczestnicy postępowania)
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w dniu 14.10.2012 r. na portalu UZP pod nr 19942 - 2013, dotyczącego zadania pn.: Przebudowa części pomieszczeń parteru wraz ze zmianą sposobu użytkowania 3 pokoi hotelowych na salę edukacyjną i szkoleniową w budynku Muzeum Regionalnego w  Stalowej Woli przy ul. Sandomierskiej 1 - ETAP II, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrana została oferta złożona przez Firmę ”Anifa” Anna Bąk, ul. Górskiego 8, 37-450 Stalowa Wola
 
Oferta nr 1 przedstawiona przez Firmę „Anifa” przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz pozostałego kryterium oceny ofert, spośród ofert nieodrzuconych. Oferta ww. Firmy spełnia wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w związku z powyższym uznana została za najkorzystniejszą.
 
W niniejszym postępowaniu odrzucona została Oferta nr 5 złożona przez Firmę „Elkamen” Mariusz Burzawa ul. H. Kołłątaja 3/33, 28-200 Staszów. Powodem odrzucenia oferty był brak w formularzu ofertowym Załącznika A oraz Załącznika B, czyli przedmiaru z polami wartości cen jednostkowych i sumarycznych do uzupełnienia przez Wykonawcę. Zgodnie z SIWZ w niniejszym zamówieniu cena oferty rozumiana jest jako wynagrodzenie kosztorysowe, zaś brak kosztorysów (Załączników A i B) uniemożliwia porównanie złożonej oferty. Zamawiający wezwał Oferenta do uzupełniania brakujących dokumentów, jednak w wymaganym terminie Oferent nie złożył wymaganych dokumentów, co skutkuje odrzuceniem oferty jako niezgodnej z wymogami SIWZ.   
 
Poniżej przedstawiamy zbiorcze zestawienie oraz streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.:
 
Zbiorcze zestawienie otrzymanych ofert
Nr oferty
FIRMA
 
CENA OFERTY
GWARANCJA
1.
ANIFA Anna Bąk ul. Górskiego 8
37-450 Stalowa Wola
70 126,45 zł (netto)
86 255,53 zł (brutto)
36 miesięcy
2.
Prof-Bud Szymon Mierzwa
ul. Strażacka 24 39-432 Gorzyce
100 545,67 zł (netto)
123 671,16 zł (brutto)
36 miesięcy
3.
Budoart Michał Łata
ul. Sandomierska 64, 37-464 Stalowa Wola
72 997,98 zł (netto)
89 787,52 zł (brutto)
36 miesięcy
4.
Kaldo Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 3, 27-600 Sandomierz
80 100,00 zł (netto)
98 523,00 zł (brutto)
60 miesięcy
5.
Elkamen Mariusz Burzawa
ul. H. Kołłątaja 3/33, 28-200 Staszów
Oferta odrzucona
 
 
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert
Lp
Nr oferty
CENA (max 90 %)
GWARANCJA
(max 10 %)
SUMA
 1.
1.
ANIFA Anna Bąk
ul. Górskiego 8
37-450 Stalowa Wola
86 255,53 zł (brutto) / 86 255,53 zł (brutto) = 1,00 x 90
= 90,00 pkt
36 miesięcy
6 pkt
96,00
2.
 
3.
Budoart Michał Łata
ul. Sandomierska 64
37-464 Stalowa Wola
86 255,53 zł (brutto) / 89 787,52 zł (brutto) = 0,96 x 90
= 86,40 pkt
36 miesięcy
6 pkt
92,40
3.
 
4.
Kaldo Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 3
27-600 Sandomierz
86 255,53 zł (brutto) / 98 523,00 zł (brutto) = 0,87 x 90
= 78,30 pkt
60 miesięcy
10 pkt
88,30
4.
2.
Prof-Bud Szymon Mierzwa
ul. Strażacka 24
39-432 Gorzyce
86 255,53 zł (brutto) / 123 671,16 zł (brutto) = 0,69 x 90
= 62,10 pkt
36 miesięcy
6 pkt
68,10
5.
5.
Elkamen Mariusz Burzawa
ul. H. Kołłątaja 3/33
28-200 Staszów
Oferta odrzucona
 
Zamawiający informuje, iż zawarcie umowy z Wykonawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp nie wcześniej niż w dniu 8 lutego 2013 r., w okresie związania ofertą, w siedzibie Zamawiającego.
 
Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.muzeum.stalowawola.bip.pl/ oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania.
Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem i za złożenie oferty w w/w przetargu.