Zatwierdzony: 2013.01.14. 15:37:05 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.01.14. 15:35:54 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=14432

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ZAD. PN.: Przebudowa części pomieszczeń parteru wraz ze zmianą sposobu użytkowania 3 pokoi hotelowych na salę edukacyjną i szkoleniową w budynku Muzeum Regionalnego w St. Woli przy ul. Sandomierskiej 1-ETAP II

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:
 
Przebudowa części pomieszczeń parteru wraz ze zmianą sposobu użytkowania 3 pokoi hotelowych na salę edukacyjną i szkoleniową w budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli przy ul. Sandomierskiej 1 – ETAP II
 
Przedmiotem zamówienia jest remont i przebudowa Sali Szkoleniowo - Wystawienniczej na parterze Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w oparciu o pozwolenie na budowę oraz projekty wykonawcze.
 
Zakres robót:
1) Wymiana istniejącej posadzki gresowej na żywiczną antyelektrostatyczną,
2) Demontaż istniejącej zabudowy otworów okiennych,
3) Renowacja istniejącej stolarki okiennej i parapetów,
4) Montaż zabudowy z G-K przestrzeni międzyokiennej, zgodnie z projektem aranżacji,
5) Montaż instalacji oświetlenia przestrzeni międzyokiennej, zgodnie z projektem aranżacji,
6) Montaż systemu drzwi  przesuwnych  w ramie, zgodnie z projektem aranżacji,
7) Wykonanie wnęki pod szafkę typu RACK z zabudową,
8) Wymiana istniejących gniazdek i łączników elektrycznych,
9) Wykonanie instalacji multimedialnej, logicznej i nagłaśniającej,
10) Wykonanie dedykowanej instalacji elektrycznej,
11) Wykonanie instalacji typu SAWIN - ułożenie przewodów,
12) Wykonanie prac malarskich,
13) Wykucie wnęki, wstawienie drzwi - korytarz I piętro MR.
 
W zakresie wymaganych elementów przedmiotu zamówienia, co do których wskazany został producent i symbol, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania elementów przedmiotu zamówienia równoważnych do wskazanych. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę równoważnych elementów przedmiotu zamówienia do wskazanych, Zamawiający dokona oceny zaoferowanych produktów pod kątem zgodności parametrów technicznych z produktami określonych producentów. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego elementy przedmiotu zamówienia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W celu uzyskania dodatkowych informacji koniecznych do przygotowania oferty wykonawcy powinni kontaktować się z: P. Pawłem Szegdą, tel. 797 354 245 w godzinach od 8:00 do 15:30.
 
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu opisanym w przedmiocie zamówienia oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny Wykonawcy.
 
Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i polskimi normami, wg dostarczonej dokumentacji, pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.
 
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w będących integralnymi częściami SIWZ:
A. PROJEKTACH TECHNICZNYCH WYKONAWCZYCH (branża budowlana, sanitarna i elektryczna).
B. PRZEDMIARACH ROBÓT.
 
Zamawiający wymaga, by Wykonawca udzielił min. 3- letnią gwarancję na wykonany przedmiot zamówienia. Z uwagi na fakt, że Muzeum Regionalne w Stalowej Woli będzie czynne w okresie wykonywania prac budowlano-montażowych Wykonawca powinien uzgodnić z Inwestorem terminy i zakres wykonywanych robót remontowo-budowlanych
 
Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, w trybie przetargu nieograniczonego. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące robót budowlanych.
 
 
Załączniki:
 
Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia: 19942 - 2013
 
SIWZ (załączniki nr 1 - 6)
 
Załącznik nr A
(Przedmiar robót, branża budowlana)
 
Załącznik nr B
(Przedmiar robót, branża elektryczna)
 
 
Załącznik nr C
 
Dokumentacja budowlana cz. I
 
Dokumentacja budowlana cz. II
 
Dokumentacja elektryczna 
 
 
 
Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie: 5 lutego – 15 marca 2013 r.
Termin składania ofert: 30 stycznia 2013 r. godz. 12.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 stycznia 2013 r.  w pokoju nr 14 (I piętro) o godz. 12:15
 
Zapraszamy do wzięcia udziału w niniejszym przetargu.