Zatwierdzony: 2012.10.14. 20:36:25 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2012.10.14. 20:35:46 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=14359

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ZADANIE PN.: Opracowanie dokumentacji budowlanej projektowo - kosztorysowej modernizacji i zmiany układu funkcjonalnego budynków byłego Sądu Rejonowego w Stalowej Woli przy ul. Rozwadowskiej 12 na potrzeby Muzeum

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji budowlanej projektowo - kosztorysowej modernizacji i zmiany układu funkcjonalnego budynków byłego Sądu Rejonowego w Stalowej Woli przy ul. Rozwadowskiej 12 na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli. Nr sprawy: MR-AG-3121-008/12
 
Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, w trybie przetargu nieograniczonego. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące usług.
 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji budowlanej projektowo-kosztorysowej modernizacji i zmiany układu funkcjonalnego 2 budynków byłego Sądu Rejonowego w Stalowej Woli przy ul. Rozwadowskiej 12 wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń formalno-prawnych (w tym: pozwolenie na budowę).
 
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) uzyskanie i aktualizację map do celów projektowych,
2) uzyskanie wypisów z rejestrów gruntów dla działek, na których projektowana będzie inwestycja,
3) przygotowanie kompletnego wniosku i wystąpienie w imieniu Inwestora o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (w przypadku konieczności jej uzyskania),
4) przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji łącznie z raportem oddziaływania inwestycji na środowisko i uzyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień oraz uzyskanie tej decyzji (w razie potrzeby).
5) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w tym projektu technicznego budowlano- wykonawczego (5 egz.) dla wszystkich niezbędnych branż wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.
6) opracowanie projektu aranżacji wnętrz (za wyjątkiem poddaszy w budynku nr 1 oraz budynku nr 2, gdzie będą mieściły się wystawy stałe),
7) opracowanie projektu aranżacji i zagospodarowania terenu działki o nr ewidencyjnym 612, przy ul. Rozwadowskiej 12 w Stalowej Woli,
8) opracowanie przedmiarów robót (4 egz.) i kosztorysów inwestorskich (2 egz.),
9) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (5 egz.),
10) uzyskanie pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
11) uzyskanie w imieniu Inwestora wszelkich niezbędnych uzgodnień wymaganych do otrzymania pozwolenia na budowę,
12) przygotowanie i złożenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę w imieniu Inwestora (uzyskanie potwierdzenia o jego kompletności dla uzyskania pozwolenia na budowę),
13) uzyskanie pozwolenia na budowę. Dokumentacja projektowa musi zawierać: a) projekt architektoniczny uwzględniający m.in. kolorystykę elewacji, b) projekt konstrukcyjny, c) projekt aranżacji i zagospodarowania terenu dla całego obszaru objętego opracowaniem, d) projekt instalacji wodno-kanalizacyjnych, e) projekty instalacji elektrycznych niskoprądowych (p.poż, alarmowa zaakceptowane przez NIMOZ), f) projekt instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią, g) projekt instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, h) projekty dróg i parkingów, oświetlenia, ogrodzenia terenu, zieleni, odprowadzenia wód opadowych, i) projekty niezbędnych przyłączy, j) projekt przebudowy (przełożenia) ewentualnych kolizji istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego z projektowaną infrastrukturą, k) informacja BIOZ, l) uzyskanie niezbędnych uzgodnienia i decyzji NIMOZ-u.
 
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu opisanym w przedmiocie zamówienia oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny Wykonawcy.
 
 
 
Załączniki:
 SIWZ (z wymaganymi załącznikami nr 1 - 7)
  
 Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia: 218689 - 2012; data zamieszczenia: 14.10.2012
 
Załącznik A
Opis potrzeb i wymagań Zamawiającego (wytyczne Inwestora)
 
Załącznik B
Inwentaryzacja budynków byłego Sądu Rejonowego w Stalowej Woli przy ul. Rozwadowskiej 12
 
BUDYNEK nr 1
 
BUDYNEK nr 2
 
PLAN ORIENTACYJNY (LOKALIZACJA BUDYNKÓW)
 
 
 
 
Zapraszamy do wzięcia udziału w niniejszym przetargu.