Zatwierdzony: 2012.08.21. 14:35:30 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2012.08.21. 14:35:03 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=14329

Ogłoszenie o przetragu nieograniczonym na zadanie pn.: USŁUGI POLIGRAFICZNE POLEGAJĄCE NA DRUKU KATALOGÓW ORAZ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY WYSTAW CZASOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MUZEUM REGIONALNE W STALOWEJ WOLI W III KWARTALE 2012 r., nr sprwy MR-

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759)
na zadanie pn.:
 
USŁUGI POLIGRAFICZNE POLEGAJĄCE NA DRUKU KATALOGÓW ORAZ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY WYSTAW CZASOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MUZEUM REGIONALNE W STALOWEJ WOLI W III KWARTALE 2012 R.
 
 
Przedmiotem zamówienia są usługi poligraficzne polegające na druku katalogów oraz materiałów promocyjnych na potrzeby wystaw czasowych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli w III kwartale 2012 r., wg poniższego zestawienia: A) KATALOG do wystawy Jakub Woynarowski. Komiks COP, nakład: 200 szt. (dwieście), B) KATALOG do wystawy Myśliwi, rolnicy i pasterze epoki kamienia, nakład: 150 egz. (sto pięćdziesiąt), C) PLAKAT do wystawy Myśliwi, rolnicy i pasterze epoki kamienia, nakład: 200 egz. (dwieście), D) ULOTKA z ofertą edukacyjną do wystaw (III KWARTAŁ 2012), nakład 1000 egz. (tysiąc), E) MATERIAŁY POKONFERENCYJNE 75 LAT COP-u, nakład: 300 egz. (trzysta), F) ULOTKA promocyjna Art Cafe, nakład: 2000 (dwa tysiące). Na pisemną prośbę Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wydruku próbnego i dostarczenia go do ostatecznej korekty do siedziby Zamawiającego przed zrealizowaniem całości zamówienia. Przez „wydruk próbny” Zamawiający rozumie wydruk „PROOF” min. 3 stron w przypadku katalogu oraz min. 1 strony w przypadku druków ulotnych (np. plakat, zaproszenie, ulotka). Zamawiający wymaga również, aby po wykonaniu wydruku próbnego, ale przed realizacją całości zamówienia osoba, która z ramienia Wykonawcy będzie pilotować realizację zamówienia przybyła do siedziby Zamawiającego celem omówienia ewentualnych korekt. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć poszczególne druki składające się na przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego w terminie nie późniejszym niż określonym SIWZ. Terminy wykonania pozycji książkowych: katalogi, albumy, słownik wynoszą 14 dni od dnia przekazania plików, zaś terminy wykonania druków promocyjnych wynoszą 7 oraz 3 dni od dnia przekazania plików w wersji drukarskiej, zamkniętej. Wykonawca zobowiązuje się w umowie do dostarczenia poszczególnych przedmiotów zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt.
 
Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
Nr sprawy: MR – AG – 3121 – 007/12
 
 
 
Pliki do pobrania:
 
SIWZ z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6
 
Ogłoszenie BZP
Numer ogłoszenia: 180467 - 2012; data zamieszczenia: 21.08.2012