Zatwierdzony: 2012.06.05. 14:25:12 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2012.06.05. 14:22:52 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=14264

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY przetargu nieograniczonego na zad. pn.: Usługi poligraficzne w II i III kwartale 2012 r. na potrzeby wystaw czasowych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, nr sprawy MR-AG-3121-005/12

MR-AG-3121-005/12                                                                                 Stalowa Wola, dnia 5.06.2012 r.
 
Ogłoszenie o wyborze oferty
WSZYSCY NABYWCY SPECYFIKACJI
(uczestnicy postępowania)
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w dniu 18.05.2012 r. na portalu UZP pod nr 111483-2012, dotyczącego zadania pn.: Usługi poligraficzne w II i III kwartale 2012 r. na potrzeby wystaw czasowych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrana została w dniu 5.06.2012 r. oferta złożona przez Firmę Marlex Sp. z o.o., ul. Spacerowa 2a, 37-450 Stalowa Wola.
Oferta cenowa Firmy Marlex Sp. z o. o. wynosi 13.788, 60 (brutto) i jest najkorzystniejszą cenowo ofertą w niniejszym postępowaniu. Firma Marlex Sp. z o. o. dołączyła 1 próbkę publikacji z reprodukcjami dzieł sztuki, które zostały przygotowane do druku i wydrukowane przez Oferenta. W drugim kryterium oceny ofert pn.: JAKOŚĆ, firma Marlex otrzymała max. ilość pkt., tj.: 10,00 pkt. Oferta ww. Firmy spełnia wszystkie wymogi SIWZ, w związku z powyższym uznana została za najkorzystniejszą.
 
Zbiorcze zestawienie otrzymanych ofert
Nr
oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres oferenta
Cena oferty
1.
Ever Group, ul. Wolności 40/125, 41-500 Chorzów
15.924, 81 (brutto)
2.
Agencja Reklamowa TOP, ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek
18.190, 50 (brutto)
3.
PASAŻ Spółka z o.o., ul. Rydlówka 24, 30-362 Kraków
14.075, 04 (brutto)
4.
Marlex Sp. z o.o., ul. Spacerowa 2a, 37-450 Stalowa Wola
13.788, 60 (brutto)
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
Nr
oferty
Liczba pkt w kryterium
„cena za realizację całego przedmiotu zamówienia 90%”
Liczba pkt w kryterium
„jakość” 10%”
Razem
1.
13.788, 60 (brutto)/ 15.924, 81 (brutto) = 0,87 x 90 = 78,30
8,00
86,30
2.
13.788, 60 (brutto)/ 18.190, 50 (brutto) = 0,76 x 90 = 68,40
10,00
78,40
3.
13.788, 60 (brutto)/ 14.075, 04 (brutto) = 0,98 x 90 = 88,20
10,00
98,20
4.
13.788, 60 (brutto)/ 13.788, 60 (brutto) = 1,00 x 90 = 90,00
10,00
100,00
 
Zamawiający informuje, iż zawarcie umowy z Wykonawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, nie wcześniej niż w dniu 11 czerwca 2012 r., w okresie związania ofertą, w siedzibie Zamawiającego.
 
Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.muzeum.stalowawola.bip.pl/ oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania.
Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem i za złożenie oferty w w/w przetargu.