Zatwierdzony: 2012.03.14. 16:47:56 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2012.03.14. 16:39:12 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=14208

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW_ dot. SIWZ na zadanie pn.: Wykonanie projektu aranżacji i wyposażenia wystaw stałych pn.: WZORNICTWO 20-LECIA MIĘDZYWOJENNEGO oraz ARCHITEKTURA MODERNIZMU W STALOWEJ WOLI w planowanym Muzeum Sztuki Dekoracyjnej i Przemysłow

MR – AG – 3121 – 003/12                                                                                Stalowa Wola, dnia 14.03.2012 r.
 
 
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW
Adresat (wszyscy nabywcy specyfikacji)
 
 
W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Wykonanie projektu aranżacji i wyposażenia wystaw stałych pn.: WZORNICTWO 20-LECIA MIĘDZYWOJENNEGO oraz ARCHITEKTURA MODERNIZMU W STALOWEJ WOLI w planowanym Muzeum Sztuki Dekoracyjnej i Przemysłowej przy ul. Hutniczej 17 w Stalowej Woli, Zamawiający odpowiada na skierowane pytania.
 
 
PYTANIE NR 1
Czy zatwierdzenia branżowe wiążą się z zatwierdzeniem przez uprawnionego rzeczoznawcę w danym przedmiocie współpracującego z wykonawcą, czy tez tyczy się to zatwierdzenia przez odpowiednie urzędy właściwe dla miejsca siedziby zleceniodawcy. (ostatnio przy podobnym postępowaniu mieliśmy obowiązek zatwierdzenia projektu w odpowiednich urzędach co znacznie podnosiło koszt i miało wpływ na termin realizacji).
 
ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie wskazuje sposobu zatwierdzania, np. przez odpowiednie urzędy właściwe dla miejsca siedziby Zamawiającego. Zamawiający wymaga, by zatwierdzenia branżowe w zakresie Ppoż., BHP i PiP były honorowane przez miejscowe służby (szczególnie podczas zgłaszania obiektu do użytkowania).
 
PYTANIE NR 2
Czy chodzi o wykonanie makiet 6 wybranych budynków, czy też o 3 mniejsze makiety z większą ilością budynków ponieważ z załącznika  B do SIWZ nr MR-AG-3121-003/2012 wynika, ze chodzi o 3 makiety wybranych kompleksów budynków.

ODPOWIEDŹ
Zamawiający w SIWZ wymaga wykonania projektów min. 6 wiernych modeli wybranych w uzgodnieniu z Zamawiającym budynków mieszkalnych w skali 1:10, umożliwiających bezpośredni dotyk przez zwiedzających (dzieci, osoby z dysfunkcją wzroku).
 
PYTANIE NR 3
Czy aby na pewno kosztorys należy przedstawić miesiąc wcześniej niż sam projekt? Kosztorys wynika z projektu, tym samym termin wykonania projektu musiałby być tożsamy z terminem wykonania kosztorysu.
 
ODPOWIEDŹ
Tak, kosztorys należy przedstawić miesiąc wcześniej. Zgodnie z SIWZ terminy wykonania zadania są następujące: Wykonanie szczegółowego kosztorysu aranżacji 2 wystaw: do dnia 30 maja 2012 r.
Wykonanie kompletnego projektu aranżacji 2 wystaw: do dnia 30 czerwca 2012 r.
Wyżej wymienione terminy nie mogą zostać przekroczone z uwagi na konieczność dołączenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej będącej przedmiotem niniejszego zamówienia do przygotowywanych przez Zamawiającego aplikacji pozyskania funduszy.
 
PYTANIE NR 4
Czy do wykazania spełnienia warunku wystarczą referencje od zleceniodawcy, gdyż nasza firma nie dysponuje protokołami odbioru a zleceniodawca nie ma obowiązku do ich wydania.

ODPOWIEDŹ
Tak, do wykazania spełnienia warunku wystarczą referencje od zleceniodawcy, jednakże musi z nich wynikać, że usługi zostały wykonane należycie.
 
PYTANIE NR 5
W załączonych planach budynku nie są nigdzie naniesione wymiary. Czy możemy otrzymać plan z przynajmniej orientacyjnymi wymiarami sal ekspozycyjnych?
 
ODPOWIEDŹ
Zamawiający dołączył do SIWZ Koncepcję Funkcjonalno - Przestrzenną autorstwa pracowni MAKSA, z której wynika powierzchnia sal będących przedmiotem zamówienia. Brak jest w tym dokumencie szczegółowych wymiarów, dlatego poniżej Zamawiający przedstawia długość i szerokość sal, będących przedmiotem zamówienia. 
 
Sala o powierzchni 235 m2 ma szerokość ok. 24 m. i długość ok. 9,80 m.
Sala o powierzchni 450 m2 ma szerokość ok. 24 m. i długość ok. 18,75 m.
 
PYTANIE NR 6
Czy rozmieszczone na planie sal ekspozycyjnych gabloty i podesty należy uwzględnić przy opracowaniu koncepcji?
 
ODPOWIEDŹ
Nie, Zamawiający nie wymaga by uwzględniano w projektach aranżacji i wyposażenia wystaw stałych pn.: WZORNICTWO 20-LECIA MIĘDZYWOJENNEGO oraz ARCHITEKTURA MODERNIZMU W STALOWEJ WOLI gablot i podestów zaproponowanych w Koncepcji Funkcjonalno - Przestrzennej autorstwa pracowni MAKSA przebudowy budynku przy ul. Hutniczej 17. Mają one jedynie charakter poglądowy, orientacyjny i nie stanowią szczegółowych wytycznych ani obligatoryjnych założeń.   
 
PYTANIE NR 7
Czy jest możliwe przeprowadzenie wizji lokalnej w dniu: 13.03.2012 (wtorek)

ODPOWIEDŹ
Oczywiście, Zamawiający w SIWZ nawet zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny Wykonawcy.
 
Informujemy, że na stronie internetowej Zamawiającego, na której opublikowane jest ogłoszenie o przetargu oraz SIWZ została zamieszczone odpowiedzi na pytania Oferentów. Oferenci zobowiązani są uwzględnić powyższe odpowiedzi Zamawiającego podczas sporządzania ofert. Odpowiedzi zostaną dołączone do SIWZ i będą stanowić jej integralną część.