Zatwierdzony: 2012.03.09. 15:01:48 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2012.03.09. 14:58:19 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=14206

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW dot. SIWZ przetargu pn.: Wykonanie projektu aranżacji i wyposażenia wystaw stałych pn.: WZORNICTWO 20-LECIA MIĘDZYWOJENNEGO oraz ARCHITEKTURA MODERNIZMU W STALOWEJ WOLI, nr sprawy MR-AG-3121-003-2012

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW
Adresat (wszyscy nabywcy specyfikacji)
 
W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Wykonanie projektu aranżacji i wyposażenia wystaw stałych pn.: WZORNICTWO 20-LECIA MIĘDZYWOJENNEGO oraz ARCHITEKTURA MODERNIZMU W STALOWEJ WOLI w planowanym Muzeum Sztuki Dekoracyjnej i Przemysłowej przy ul. Hutniczej 17 w Stalowej Woli, Zamawiający odpowiada na skierowane pytania.
 
PYTANIE NR 1
W nawiązaniu do ogłoszenia SIWZ proszę o uszczegółowienie informacji w jakich salach na załączonych planach znaleźć się mają przedmiotowe projekty zamówienia: Architektury modernizmu w Stalowej Woli oraz Wzornictwo 20-lecia Międzywojennego. W załączonych rzutach Zamawiający stosuje inne nazewnictwo i kwestia ta nie jest jednoznaczna.
 
ODPOWIEDŹ
Zamawiający opublikował razem ze SIWZ: Załącznik C, Rzut kondygnacji O budynku, na którym zostały naniesione: kolorem niebieskim powierzchnia planowanej wystawy ARCHITEKTURA MODERNIZMU W STALOWEJ WOLI (powierzchnia ok. 235 m2) oraz kolorem czerwonym powierzchnia planowanej wystawy WZORNICTWO DWUDZIESTOLECIA MIĘDZYWOJENNEGO (powierzchnia ok. 450 m2). Pierwotnie w koncepcji wystawa ta roboczo została nazwana: Ekspozycja stała - design historyczny.   
 
PYTANIE nr 2
Ze względu na bardzo krótki czas na przygotowanie oferty, zwracam się również z prośbą o udostępnienie planu Stalowej Woli z 1939 roku do przygotowania projektu przedmiotowej makiety.
 
Zamawiający poniżej udostępnia publikację wydaną przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli w 2008 r. „Miasto Stalowa Wola. Unikatowy zespół urbanistyczno-architektoniczny z końca lat 30. XX wieku” pod red. naukową Anny Sieradzkiej. Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania zawartych w niniejszej pracy fotografii, schematów i map na potrzeby przygotowania wstępnej koncepcji wystawy ARCHITEKTURA MODERNIZMU W STALOWEJ WOLI.
 
 
Załączniki:
 
PUBLIKACJA
Miasto Stalowa Wola. Unikatowy zespół urbanistyczno-architektoniczny z końca lat 30. XX wieku
 
OKŁADKA
 
 
Informujemy, że na stronie internetowej Zamawiającego, na której opublikowane jest ogłoszenie o przetargu oraz SIWZ została zamieszczone odpowiedzi na pytania Oferentów. Oferenci zobowiązani są uwzględnić powyższe odpowiedzi Zamawiającego podczas sporządzania ofert. Odpowiedzi zostaną dołączone do SIWZ i będą stanowić jej integralną część.