Zatwierdzony: 2012.02.22. 13:48:39 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2012.02.22. 13:46:43 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=14192

MODYFIKACJA NR III SIWZ nr sprawy MR-AG-3121-002/12

MR-AG-3121-002/12                                                                                Stalowa Wola, dnia 22.02.2012 r.
 
Adresat (wszyscy nabywcy specyfikacji)
MODYFIKACJA nr III
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 
 
zadania pn.:
Wykonanie pomieszczeń na cele wystawiennicze w budynku wystawy „COP DLA PRZYSZŁOŚCI”, zlokalizowanej przy ul. Hutniczej 17 w Stalowej Woli dla potrzeb Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 
 
1. W nawiązaniu do art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, zwanej dalej Pzp) Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ pkt VI ust. 1 c SIWZ (INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU).
 
Nowe brzmienie zapisu:
 
Warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia:
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności przedstawienia oświadczenia, że Wykonawca dysponuje co najmniej jednym kierownikiem budowy posiadającym aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierskiej oraz aktualne uprawnienia budowlane.
 
2. Na stronie internetowej Zamawiającego, na której opublikowane jest ogłoszenie o przetargu oraz SIWZ została zamieszczona modyfikacja uwzględniająca powyższe zmiany. Oferenci zobowiązani są uwzględnić zmiany podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków.

3. Informujemy, że z uwagi fakt, iż modyfikacja nie zmienia zakresu zadania a jedynie doprecyzowuje wymagania Inwestora, Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

4. Modyfikacja zostanie doręczona niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zostanie opublikowana na tablicy ogłoszeń i na BIP-ie Zamawiającego.   

5. Modyfikacja zostanie dołączona do SIWZ i będzie stanowić jej integralną część.

 

Załączniki

Ogłoszenie nr 42583 o zmianie ogłoszenia z dnia 22.02.2012

SIWZ uwzględniająca modyfikacją z dnia 22.02.2012