Zatwierdzony: 2012.11.21. 13:41:06 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2012.11.21. 13:40:04 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=14185

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA USŁUGI POLIGRAFICZNE w IV KW. 2012 r. nr sprawy MR-AG-3121-010-2012

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759)
na zadanie pn.:
 
 
Usługi poligraficzne polegające na druku katalogów na potrzeby wystaw organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli w IV kwartale 2012 r.
 
 
Przedmiotem zamówienia są usługi poligraficzne polegające na druku katalogów oraz publikacji na potrzeby wystaw organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli w VI kwartale 2012 r., wg poniższego zestawienia: A) KATALOG wystawy Brandt, Chełmoński, Gierymski...w Monachium, w Paryżu, w Orońsku, nakład: 200 egz. (dwieście), B) PUBLIKACJA Żyd, mój sąsiad. Dialog kultur w przedwojennym Rozwadowie, nakład: 200 egz. (dwieście), C) KATALOG wystawy Grzegorz Rosiński. Wystawa Retrospektywna, wydanie II, nakład: 200 egz. (dwieście). Na pisemną prośbę Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wydruku próbnego i dostarczenia go do ostatecznej korekty do siedziby Zamawiającego przed zrealizowaniem całości zamówienia. Przez „wydruk próbny” Zamawiający rozumie wydruk „PROOF” min. 3 stron w przypadku katalogu oraz min. 1 strony w przypadku druków ulotnych (np. plakat, zaproszenie, ulotka). Zamawiający wymaga również, aby po wykonaniu wydruku próbnego, ale przed realizacją całości zamówienia osoba, która z ramienia Wykonawcy będzie pilotować realizację zamówienia przybyła do siedziby Zamawiającego celem omówienia ewentualnych korekt. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć poszczególne druki składające się na przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego w terminie nie późniejszym niż określonym SIWZ. Wykonawca zobowiązuje się w umowie do dostarczenia poszczególnych przedmiotów zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt.
 
Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr sprawy: MR – AG – 3121 – 010/12
 
 
 
Pliki do pobrania:
 
SIWZ z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6
 
Ogłoszenie BZP
Numer ogłoszenia: 246379 - 2012; data zamieszczenia: 21.11.2012