Zatwierdzony: 2012.02.08. 16:06:32 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2012.02.08. 16:05:02 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=14157

Ogłoszenie o wynikach przetargu na usługi transportowe w 2012 r. dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli_ nr sprawy MR-AG-3121-001/2012

MR – AG – 3121 – 001/12                                                                                 Stalowa Wola, dnia 8.02.2012 r.
 
Ogłoszenie o wyborze oferty
WSZYSCY NABYWCY SPECYFIKACJI
(uczestnicy postępowania)
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 23.01.2012 r., ogłoszonego na portalu UZP pod nr 20327 - 2012, na zadanie pn.: Usługi transportowe na rzecz Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w 2012 r., prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrana została w dniu 8.02.2012 r. oferta złożona przez Firmę F.H.U. DARTEX – TV – SAT Dariusz Chara, ul. Wojska Polskiego 16/22, 37-450 Stalowa Wola, z ceną ofertową:
 
w części I:
 
w części II:
 
Oferta Firmy F.H.U. DARTEX – TV – SAT otrzymała maksymalną ilość punktów w kryteriach oceny ofert w części I oraz części II zamówienia.

Zbiorcze zestawienie ofert

Nr
oferty
Firma (nazwa)
oraz adres Oferenta
CZĘŚĆ I
CZĘŚĆ II
 
1.
 
 
F. H. U.
DARTEX – TV – SAT
Dariusz Chara
ul. Wojska Polskiego 16/22
37-450 Stalowa Wola
Cena za 1 km jazdy
po Polsce
1,44 netto
1,77 brutto
Cena za 1 km jazdy po Polsce
1,65 netto
2,03 brutto
Cena za 1 km jazdy
poza granicami kraju
1,60 netto
1,97 brutto
Cena za 1 km jazdy poza
granicami kraju
1,70 netto
2,09 brutto
 
 
 
 
 
Cena za 1 godz.
pracy pracownika podczas
załadunku /
rozładunku
 
 
30,00 netto
36,90 brutto
 
2.
 
MEGA - TRANS
Usługi Transportowe EXP - IMP
Piotr Myszka
Turbia 30
37-416 Zbydniów
 
Cena za 1 km jazdy
po Polsce
2,00 netto
2,46 brutto
Cena za 1 km jazdy
po Polsce
2,00 netto
2,46 brutto
Cena za 1 km jazdy
poza granicami kraju
3,00 netto
3,69 brutto
Cena za 1 km jazdy poza
granicami kraju
3,00 netto
3,69 brutto
 
 
 
 
 
Cena za 1 godz.
pracy pracownika podczas
załadunku /
rozładunku
 
 
30,00 netto
36,90 brutto
 
 
 
 
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert: CZĘŚĆ I
Nr
oferty
 
Cena jednostkowa brutto
(razem z podatkiem VAT)
za 1 kilometr jazdy po Polsce:
max. 40 pkt
 
 
Cena jednostkowa brutto
(razem z podatkiem VAT) za 1 kilometr jazdy poza granicami kraj:
max. 60 pkt.
 
Razem
1.
1,77 (brutto) / 1,77 (brutto)
= 1,00 x 40 = 40,00 pkt
1,97 (brutto) / 1,97 (brutto)
= 1,00 x 60 = 60,00 pkt
100,00
2.
1,77 (brutto) / 2,46 (brutto)
= 0,72 x 40 = 28,80 pkt
1,97 (brutto) / 3,69  (brutto)
= 0,53 x 60 = 31,80 pkt
60,60
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: CZĘŚĆ II
Nr
oferty
 
Cena jednostkowa brutto
(razem z podatkiem VAT)
za 1 kilometr jazdy po Polsce:
max. 40 pkt
 
 
Cena jednostkowa brutto
(razem z podatkiem VAT)
za 1 kilometr jazdy
poza granicami kraj:
max. 40 pkt.
 
 
Cena jednostkowa za 1 godz. pracy pracownika podczas załadunku / rozładunku:
 max. 20 pkt.
 
Razem
1.
2,02 (brutto) / 2,02 (brutto) = 1,00 x 40 = 40,00 pkt
2,09 (brutto) / 2,09 (brutto) =
1,00 x 40 = 40,00 pkt
36,90 (brutto) / 36,90 (brutto) = 1,00
x 20 = 20,00 pkt
100,00
2.
2,02 (brutto) / 2,46 (brutto) = 0,82 x 40 = 32,80 pkt
2,09 (brutto) / 3,69  (brutto) =
0,57 x 40 = 22,80 pkt
36,90 (brutto) / 36,90 (brutto) = 1,00
x 20 = 20,00 pkt
75,60
 
 
Zamawiający informuje, iż zawarcie umowy z Wykonawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, nie wcześniej niż w dniu 14 lutego 2012 r., w okresie związania ofertą, w siedzibie Zamawiającego.
 
Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.muzeum.stalowawola.bip.pl/ oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania.
 
Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem i za złożenie oferty w w/w przetargu.
 
ZAŁĄCZNIK:
Ogłoszenie o wynikach przetargu i wyborze oferty