Zatwierdzony: 2012.02.01. 17:41:03 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2012.02.01. 17:31:20 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=14148

MODYFIKACJA NR III, dot. zam. pn.: Usługi transportowe na rzecz Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w 2012 r., nr sprawy MR-AG-3121-001/2012

MODYFIKACJA nr III
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 
 
W nawiązaniu do art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, zwanej dalej Pzp) Zamawiający wprowadza modyfikację Załącznika A SIWZ (SZACUNKOWY HARMONOGRAM TRANSPORTÓW) do zamówienia pn.: Usługi transportowe na rzecz Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w 2012 r.
 
 
Niniejszym Zamawiający rezygnuje z trasy: Stalowa Wola - Helsinki - Stalowa Wola, łącznie 5200 km
 
 
Dział Sztuki /
P. Marzena Kościółek
 
 
Unpolished _Helsinki
przywiezienie i odwiezienie wystawy
luty - marzec 2012
 
 
 
-
 
 
5200
 
 
Po modyfikacji Załącznik A do SIWZ ma następującą postać:

SZACUNKOWY HARMONOGRAM TRANSPORTÓW

 
DZIAŁ/
OSOBA ODPOWIEDZIALNA
 
WYSTAWA
SZACUNKOWA DATA
 
 
Ilość km
jazdy po Polsce
 
Ilość km
jazdy w Europie
 
Dział Etnografii /
Ela Skromak
Poczuj Sztukę
przywiezienie i odwiezienie wystawy
1500
-
Dział Historii /
Aneta Garanty
75 lat COP
przywiezienie wystawy
wrzesień 2012
600
-
Dział Historii /
Beata Surdaj
Ptaki
kwiecień - czerwiec 2012
500
-
Dział Sztuki /
Anna Szlązak
Unpolished
przywiezienie i odwiezienie wystawy
kwiecień - maj 2012
1000
1000
Dział Sztuki /
Marzena Kościółek
Unpolished _Tuluza
przywiezienie i odwiezienie wystawy
kwiecień - maj 2012
-
4800
Dział Archeologii / Monika Kuraś
Firma: Witkiewicz i Syn
odwiezienie wystawy
luty 2012
3500
-
Dział Archeologii / Monika Kuraś,
Magdalena Wielgocka
Grzegorz Rosiński _Genewa
przywiezienie i odwiezienie wystawy
czerwiec - sierpień 2012
-
6800
Dział Sztuki /
Beata Nowak
Just a thing / Zwykła Rzecz
_Sankt Petersburg
przywiezienie i odwiezienie wystawy
maj - czerwiec 2012
 
-
 
6000
Dział Sztuki /
Beata Nowak
Wyczółkowski
w 160 rocznicę urodzin
przywiezienie i odwiezienie wystawy
wrzesień - listopad 2012
2000
-
 
SUMA
 
 
9100
 
18600
 
RAZEM (transporty krajowe i zagraniczne): ok. 27 700 km (+/- 30 %).
 
CZĘŚĆ I zamówienia: przewiduje się 17 700 km (+/- 30 %).
CZĘŚĆ II zamówienia: przewiduje się 10 000 km (+/- 30 %).
 
Uwaga:
Miejscem wyjazdu oraz powrotu każdego transportu jest siedziba Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola.
 
1.      Ze względu na charakter transportu do Helsinek (opłaty za prom), Zamawiający planuje zamówienie usługi na ww. trasie po przeprowadzeniu odrębnej procedury.  
2.      Na stronie internetowej Zamawiającego, na której opublikowane jest ogłoszenie o przetargu oraz SIWZ została zamieszczona modyfikacja uwzględniająca powyższe zmiany. Oferenci zobowiązani są uwzględnić zmiany podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków.
3.      Informujemy, że z uwagi na nieznaczny zakres modyfikacji Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.
4.      Modyfikacja zostanie doręczona niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Modyfikacja zostanie dołączona do SIWZ i będzie stanowić jej integralną część.
 
 
ZAŁĄCZNIKI
 
Ogłoszenie o modyfikacji nr III z dnia 1.02.2012
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (Portal UZP) z dnia 1.02.2012
 
SIWZ uwzględniająca modyfikację nr III z dnia 1.02.2012