Zatwierdzony: 2012.01.26. 16:26:53 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2012.01.26. 15:45:16 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=14140

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW _ dotyczy zam. pn.: Usługi transportowe na rzecz Muzem Regionalnego w Stalowej Woli, nr sprawy MR-AG-3121-001/12

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW
Adresat (wszyscy nabywcy specyfikacji)
 
 
W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Usługi transportowe na rzecz Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w 2012 r., na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, zwanej dalej Pzp), Zamawiający odpowiada na skierowane pytania.
 
PYTANIE nr 1
Czy dla części I zamówienia przewiduje się transporty na terenie Stalowej Woli związane z usługą przeprowadzki do nowych magazynów? Jeśli nie, co oznacza iż transporty realizowane w ramach tej części zamówienia będą w większości transportami dzieł sztuki, wnioskuję o zmianę zapisów SIWZ w pkt V.2 2.1. a.
 
Punkt ten ma brzmienie:
„warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu (lub w wykonywaniu w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 3 usług transportowych z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane prawidłowo (referencje, protokoły odbioru, itp.)”.
 
Wnioskuję o następującą zmianę tego zapisu:
„warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu (lub w wykonywaniu w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 3 usług transportu dzieł sztuki z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane prawidłowo (referencje, protokoły odbioru, itp.)”.
 
Brak takiej zmiany może spowodować, iż zamówienie zostanie udzielone wykonawcy nie posiadającemu żadnego doświadczenia w transporcie dzieł sztuki, który jest specjalistyczną formą usługi transportowej wymagającej dodatkowej wiedzy i umiejętności co w znacznym stopniu zwiększa ryzyko uszkodzenia lub utraty przewożonych obiektów.
 
ODPOWIEDŹ
Zamawiający podtrzymuje warunek zawarty w pkt V.2 2.1. a) SIWZ, gdyż sugerowany zapis, może istotnie ograniczyć krąg potencjalnych wykonawców zamówienia. W przypadku konieczności realizacji transportów obiektów wymagających spełnienia specjalnych warunków, Zamawiający planuje ogłoszenie postępowania przetargowego na specjalistyczny transport dzieł sztuki.        
 
PYTANIE nr 2
Pkt XII precyzuje: Ceny za 1 km jazdy po Polsce oraz poza granicami kraju powinny uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym również załadunek, wyładunek, opłaty związane z transportem (winety, opłaty za przejazd autostradami, itp.), wszelkie formalności związane z odprawą graniczną przewożonych towarów lub dzieł sztuki.
Czy w przypadku transportów zagranicznych zwłaszcza spoza UE Zamawiający bierze na siebie wszelkie formalności związane z odprawą początkową i końcową, np. uzyskania karnetu ATA bądź zezwolenia na odprawę czasową czy zezwolenia na wywóz obiektów o ile jest wymagane, itp.?
 
ODPOWIEDŹ
Zamawiający uściśla pkt XII SIWZ:
Ceny za 1 km jazdy po Polsce oraz poza granicami kraju powinny uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym również załadunek, wyładunek, opłaty związane z transportem (winety, opłaty za przejazd autostradami, itp.) oraz formalności związane z odprawą graniczną przewożonych towarów lub dzieł sztuki, za wyjątkiem:
a)    uzyskania karnetu ATA,
b)    zezwolenia na odprawę czasową,
c)    zezwolenia na wywóz obiektów (jeśli jest wymagane).
 
 
PYTANIE nr 3
Czy Zamawiający rzeczywiście zamierza wszelkie zmiany zapisów SIWZ oraz wnioski i pytania dotyczące takich zmian zamieszczać na stronie internetowej www.zacheta.art.pl, zgodnie z pkt VII.2?
 
ODPOWIEDŹ
Niniejszym Zamawiający wprowadza korektę pkt VII.2 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie: „Wszelkie informacje, zmiany treści SIWZ oraz pytania i odpowiedzi na zadane Zamawiającemu pytania, będą zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/. Wykonawcy są zobowiązani zatem do zasięgania wszelkich bieżących informacji nt. prowadzonego postępowania ze strony internetowej Zamawiającego do terminu składania ofert”. Przepraszamy za powstałą pomyłkę. 
 
 
Informujemy, że na stronie internetowej Zamawiającego, na której opublikowane jest ogłoszenie o przetargu oraz SIWZ została zamieszczona modyfikacja SIWZ uwzględniająca powyższą zmianę (techniczna pomyłka w nazewnictwie). Oferenci zobowiązani są uwzględnić zmiany podczas sporządzania ofert. Modyfikacja zostanie dołączona do SIWZ i będzie stanowić jej integralną część.
 
 
Załącznik
(Odpowiedzi na pytania Oferentów)