Zatwierdzony: 2012.01.23. 20:08:32 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2012.01.23. 20:06:18 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=14138

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na zadanie pn.: Usługi transportowe na rzecz Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w 2012 r., nr sprawy MR-AG-3121-001/12

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:
 
Usługi transportowe na rzecz Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w 2012 r.
 
 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu towarów oraz dzieł sztuki dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w 2012 r. Usługa obejmuje również załadunek i wyładunek przewożonych towarów oraz dzieł sztuki na wskazane przez Zamawiającego miejsce.
 
Zamówienie składa się z 2 części:
 
CZĘŚĆ I zamówienia obejmuje usługi transportowe towarów i dzieł sztuki na terenie kraju i poza granicami kraju samochodem o minimalnych wymiarach wewnętrznych części załadunkowej: długość: od 4,2 do 5,0 [m], szerokość: od 1,6 do 2,0 [m], wysokość: od 1,8 do 2,2 [m], dopuszczalna masa całkowita nieprzekraczająca: 3,5 tony. Samochód musi być wyposażony w poduszkę powietrzną pasażera, ABS oraz klimatyzację w części przedniej pasażerskiej, kabina powinna mieć miejsca dla dwóch kierowców oraz kuriera, pojazd musi być wyposażony w minimum: blokadę stacyjki, Immobiliser (zabezpieczenie przed kradzieżą), kabina musi być też wyposażona w blokadę od wewnątrz, zarówno klapa z tyłu pojazdu, jak i drzwi muszą posiadać zamknięcie. Zakłada się możliwość świadczenia usług transportowych również w dni wolne od pracy (soboty, niedziele lub dni świąteczne) według potrzeb Zamawiającego. Zamawiający wymaga, by samochód używany do świadczenia transportu z CZĘŚCI I zamówienia był nie starszy niż wyprodukowany w 2004 r.
 
Zamawiający planuje dla CZĘŚCI I zamówienia realizację łącznie ok. 20 300 km (wartości szacunkowe +/- 30 %,) z uwzględnieniem transportów krajowych i zagranicznych, wg Załącznika A do SIWZ: Szacunkowy Harmonogram Transportów w 2012 r.
 
Część II zamówienia obejmuje usługi transportowe towarów i dzieł sztuki na terenie kraju i poza granicami kraju samochodem o minimalnych wymiarach przestrzeni bagażowej (kontener): długość: od 4,2 do 5,0 [m], szerokość: od 2,0 do 2,4 [m], wysokość: od 2,0 do 2,4 [m], ładowność: min. 1,5 tony, wyposażony w windę załadunkową. Samochód musi być wyposażony w poduszkę powietrzną pasażera, ABS oraz klimatyzację w części przedniej pasażerskiej, kabina powinna mieć miejsca dla dwóch kierowców oraz kuriera, pojazd musi być wyposażony w minimum: blokadę stacyjki, Immobiliser (zabezpieczenie przed kradzieżą), kabina musi być też wyposażona w blokadę od wewnątrz, zarówno klapa z tyłu pojazdu, jak i drzwi muszą posiadać zamknięcie. Zakłada się możliwość świadczenia usług transportowych również w dni wolne od pracy (soboty, niedziele lub dni świąteczne) według potrzeb Zamawiającego. Zamawiający planuje dla części II zamówienia realizację łącznie ok. 10 000 km (wartości szacunkowe +/- 30 %) oraz ok. 200 godzin (wartości szacunkowe +/- 30 %) pracy pracowników podczas przeprowadzki do nowych magazynów (załadunek / rozładunek).
 
Transporty będą rozpoczynały i kończyły się w siedzibie Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1. Usługi wykonywane będą sukcesywnie na podstawie zleceń jednostkowych przesyłanych przez ZAMAWIAJĄCEGO drogą elektroniczną lub faksem do WYKONAWCY. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zapewni i przygotuje we własnym zakresie skrzynie do przewozu dzieł sztuki. Kierowca lub kierowcy oraz osoby do pomocy przy załadunku powinni: a) cechować się kulturą osobistą, b) posiadać odpowiednie (czyste) ubranie firmowe (np. koszula, bluza, kamizelka, itp.) oraz identyfikatory firmowe. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zamówienia bezwzględnej punktualności podczas realizacji zlecenia jednostkowego. Za każde spóźnienie (za wyjątkiem przyczyn niezależnych od Wykonawcy), Zamawiający naliczał będzie kary umowne.
 
Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, w trybie przetargu nieograniczonego.
 
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące usług.
 
 
Załączniki:
 
Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia: 20327 - 2012; data zamieszczenia: 23.01.2012
 
 SIWZ (z wymaganymi załącznikami)
 
 
Załącznik nr 1  (oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)
 
Załącznik nr 2  (oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)
 
Załącznik nr 3  (oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)
 
Załącznik nr 4  (formularz ofertowy)
 
Załącznik nr 5  (wzór umowy)
 
Załącznik nr 6  (doświadczenie zawodowe)
 
Załącznik nr 7 (wykaz narzędzi dostępnych Wykonawcy w celu realizacji zamówienia – tabor samochodowy)
 
Załącznik A: Szacunkowy Harmonogram Transportów
 
Załącznik B: Instrukcja Określająca Działania Związane Z Przemieszczaniem Dzieł Sztuki
 
Załącznik C: Zlecenie Wyjazdu (wzór)
 
Załącznik B: Protokół Odbioru Zlecenia Wyjazdu (wzór)
 
 
Zapraszamy do wzięcia udziału w niniejszym przetargu.