Zatwierdzony: 2011.12.27. 18:33:47 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2011.12.27. 18:31:34 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=14113

Ogłoszenie o wyborze oferty, dot. zadania pn.: Dostawa materiałów biurowych w 2012 r. na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

INFORMACJA
o wyborze  najkorzystniejszej oferty
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 6.12.2011 r., wg regulaminu wew. Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, na zadanie pn.: Dostawa materiałów biurowych w 2012 r. na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola, w oparciu o art. 66 ustawy Kodeks Cywilny (Dz. Ust. Z 1964 r. Nr 19, poz. 122 z późn. zm.) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu wyboru Dostawcy.
 
I. Nazwy i adresy firm do których wysłano zapytanie ofertowe:
 
1.     Biuro Plus L. A. Koptyra sp. j., ul. Handlowa 4B, 37-450 Stalowa Wola
2.     Pressel SP. z o.o., ul. Konopnickiej 4/1, 51-141 Wrocław
3.     Resgraph Sp. z o.o., ul. Boya Żeleńskiego 19, 35-105 Rzeszów
4.     Hurt-Papier, Ryszard Cebula sp. j., ul. Podkarpacka 57b, 35-082 Rzeszów
5.     Regpol Bis, ul. Kwiatkowskiego 8, 39-400 Tarnobrzeg
6.     Lyreco, ul. Sokołowska 33, 05-806 Komorów
 
II. Nazwy i adresy firm wykonawców, którzy złożyli oferty:
 
Oferta nr I
Hurt-Papier, Ryszard Cebula sp. j., ul. Podkarpacka 57b, 35-082 Rzeszów
                       
Oferta nr II
Regpol Bis, ul. Kwiatkowskiego 8, 39-400 Tarnobrzeg
 
Oferta nr III
Resgraph Sp. z o. o., ul. Boya Żeleńskiego 19, 35-105 Rzeszów
 
Oferta nr IV
Biuro Plus L. A. Koptyra Sp. j., ul. Handlowa 4B, 37-450 Stalowa Wola
 
III. Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą:
 
OFERTA NR  II
Regpol Bis, ul. Kwiatkowskiego 8, 39-400 Tarnobrzeg
 
Uzasadnienie: Najniższa cena.
 
 
IV. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
 
 
Lp.
 
Nr oferty
 
Ilość punktów
(Kryterium: CENA 100%)
 
1
I
98,70
2
II
100,00
3
III
96,70
4
IV
83,50
 
Zamawiający informuje, iż zawarcie umowy z Wykonawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, nie wcześniej niż w dniu 28 grudnia 2011 r., w okresie związania ofertą, w siedzibie Zamawiającego.
 
Dziękujemy za zainteresowanie się naszym zapytaniem ofertowym i za złożenie oferty.