Zatwierdzony: 2011.12.27. 18:33:47 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2011.12.27. 18:21:56 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=14112

Ogłoszenie o wyborze oferty dot. zadania pn.: Utrzymanie czystości w obiektach Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w 2012 r.

INFORMACJA
o wyborze  najkorzystniejszej oferty
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 12.12.2011 r., wg regulaminu wew. Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, na zadanie pn.: Utrzymanie czystości w obiektach Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w 2012 r.
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola, w oparciu o art. 66 ustawy Kodeks Cywilny (Dz. Ust. Z 1964 r. Nr 19, poz. 122 z późn. zm.) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu jw.
 
I. Nazwy i adresy firm do których wysłano zapytanie ofertowe:
1. Spółdzielnia Inwalidów ZRYWPOL, ul. Targowa 16, 37-464 Stalowa Wola
2. PROMETEUSZ, Spółka z o.o., Zakład Pracy Chronionej, ul. Popiełuszki 6, 37-450 Stalowa Wola
3. WASH Serwis Dorota i Artur Szczupak Spółka Jawna., Al. J.P. II 18B, 37-450 Stalowa Wola
4. CLEAN24 Dariusz Bogusław Szmit, ul. Poniatowskiego 63/31, 37-450 Stalowa Wola
 
II. Nazwy i adresy firm wykonawców, którzy złożyli oferty:
Oferta nr I
WASH Serwis Dorota i Artur Szczupak Spółka Jawna, Al. J.P. II 18B, 37-450 Stalowa Wola      
 
Oferta nr II
Spółdzielnia Inwalidów ZRYWPOL, ul. Targowa 16, 37-464 Stalowa Wola
 
Oferta nr III
PROMETEUSZ, Spółka z o.o., Zakład Pracy Chronionej, ul. Popiełuszki 6, 37-450 Stalowa Wola
 
III. Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą:
OFERTA NR  II Spółdzielnia Inwalidów ZRYWPOL, ul. Targowa 16, 37-464 Stalowa Wola
 
Uzasadnienie: Najniższa cena.
 
IV. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
 
Lp.
 
 
Nr oferty
Ilość punktów (kryterium: CENA 100%)
1
I
95,00
2
II
100,00
3
III
95,60
 
 
Zamawiający informuje, iż zawarcie umowy z Wykonawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, nie wcześniej niż w dniu 29 grudnia 2011 r., w okresie związania ofertą, w siedzibie Zamawiającego.
 
Dziękujemy za zainteresowanie się naszym zapytaniem ofertowym i za złożenie oferty.