Zatwierdzony: 2011.12.14. 10:43:53 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2011.12.14. 10:41:03 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=14103

Ogłoszenie o zamieszczeniu aktualizacji koncepcji do przetargu o nr sprawy MR-AG-3121-021/11

Nr sprawy: MR-AG-3121-021/11                                               Stalowa Wola, dnia 14.12.2011
 
 
 
 
 
WSZYSCY NABYWCY SIWZ
(uczestnicy postępowania)
 
 
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 14.12.2011 r. na BIP-ie strony internetowej Zamawiającego www.muzeum.stalowawola.bip.pl, zaktualizowano następujące załączniki (koncepcja):
 
A.1. OPIS KONCEPCJI cz. I
A.1. OPIS KONCEPCJI cz. II
A.1. OPIS KONCEPCJI cz. III
 
A.3. PLANSZE 1-8
 
- będące częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zadania pn.: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ NA MODERNIZACJĘ I ROZBUDOWĘ WYSTAWY COP DLA PRZYSZŁOŚCI. LUDZIE - PRZEMYSŁ - ARCHITEKTURA W STALOWEJ WOLI, PRZY UL. HUTNICZEJ 17, CELEM PRZEKSZTAŁCENIA W MUZEUM SZTUKI DEKORACYJNEJ I PRZEMYSŁOWEJ, Nr sprawy: MR-AG-3121-021/11.
 
Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, w trybie przetargu nieograniczonego. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące usług.
 
Otrzymują:
1 x a/a
www.muzeum.stalowawola.bip.pl/
 
 
Zapraszamy do wzięcia udziału w niniejszym przetargu.